Bachelor- en Masterstudenten

Een verzoek tot uitschrijving dient een student zelf in te dienen. Via Studielink kan de student dit verzoek tot uitschrijving indienen. Een e-mail van de student gericht aan studentadministration@kabk.nl wordt ook in behandeling genomen.

De studentenadministratie van de KABK handelt het uitschrijfverzoek af en informeert de betreffende afdeling als ook de financiële administratie (FA) via email studyfees@hdkdenhaag.nl.

De FA zorgt voor de versturing van de uitschrijfbrief en verzorgt - indien van toepassing - de restitutie van het collegegeld.

Studenten die het wettelijk collegegeld betalen, kunnen zich uitschrijven per eerste van de maand volgend op de ontvangstdatum van het uitschrijvingsverzoek. Zij hebben recht op restitutie van het collegegeld en ontvangen dan restitutie voor de resterende maanden. Bij uitschrijving in de maanden juli en augustus wordt geen restitutie van het collegegeld verleend (zie hieronder art. 7.48.4 WHW).

Wanneer de student nog voor een andere opleiding bij de hogeschool staat ingeschreven, wordt er geen restitutie verleend. Ook komt de student niet voor restitutie in aanmerking wanneer er een Bewijs Betaald Collegegeld voor een andere onderwijsinstelling is afgegeven.

Art. 7.48.4 WHW

De student heeft aanspraak op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt, tenzij een betalingsregeling als bedoeld in artikel 7.47, onderdeel b, is getroffen. Indien een student in de loop van het studiejaar overlijdt, wordt voor elke daaropvolgende maand van het studiejaar na diens overlijden, een twaalfde gedeelte van het betaalde wettelijk collegegeld terugbetaald. Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen aanspraak op beëindiging van betaling van de termijnen, bedoeld in artikel 7.47, onderdeel b, en op terugbetaling van het voor die maanden betaalde collegegeld, tenzij het instellingsbestuur dat anders heeft geregeld. Dit lid is niet van toepassing op de Open Universiteit.

Bron Art. 7.48.4: https://wetten.overheid.nl

Uitschrijving of diplomering in de periode 1 tot en met 30 september

Deze periode is bedoeld voor de studenten die in september nog hun laatste studiepunten en dus hun diploma halen. Deze studenten moeten zich eerst inschrijven tegen het volledige tarief instellingscollegegeld en kunnen na het behalen van het diploma standaard een restitutie verwachten van het verschil instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld.

  • Kortom: feitelijk betaalt deze categorie het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Uitschrijving of diplomering in de periode 1 oktober tot en met 31 december

De categorie studenten die in de maanden oktober, november of december uitschrijven ontvangen de helft van het instellingstarief terug.

  • Kortom: restitutie van 50% van het instellingstarief.

Uitschrijving of diplomering in de periode 1 januari tot en met 31 maart

Bij uitschrijving in de maanden januari, februari of maart wordt een kwart van het instellingscollegegeld terugbetaald.

  • Kortom: restitutie van 25% van het instellingstarief.

Wanneer de student nog voor een andere opleiding bij de hogeschool staat ingeschreven, wordt er geen restitutie verleend.

Restitutie vindt altijd pas plaats nadat de storneringstermijn​ (56 dagen na de laatste incasso) is verstreken.

Voorbereidend Jaar studenten

Heb je je ingeschreven voor het Voorbereidend Jaar en wil je niet meer deelnemen, dan kun je de uitschrijfprocedure volgen:

  • Maak een afspraak met het Hoofd of de Coördinator van het Voorbereidend Jaar.
  • De redenen van uitschrijving worden geformuleerd in een officieel document, dat door jou en het hoofd of de coördinator van de opleiding moet worden ondertekend.
  • Als je je studie na 1 november van het academisch jaar beëindigt, kun je geen terugbetaling van het collegegeld krijgen (de beëindigingsdatum is gebaseerd op het ondertekende officiële document).

Oriëntatiecursus studenten

Er wordt geen cursusgeld geretourneerd bij ziekte, afwezigheid of voortijdig afbreken van de cursus.