De Hogeschool der Kunsten Den Haag is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium.

Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag
Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

De Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag wordt bestuurd door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur bestaat uit:

Beide faculteiten van de Hogeschool der Kunsten Den Haag (de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium) hebben een eigen directeur. Daarnaast zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong Talent.

Via een gemeenschappelijke regeling met de Universiteit Leiden geeft de Hogeschool vorm aan de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), waarin Hogeschool en Universiteit wederzijds onderwijs en (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directie van ACPA is door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit benoemd op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool.

Het Centraal Bureau van de Hogeschool der Kunsten Den Haag valt onder het College van Bestuur.

Instellingsplan 2019-2024

In het instellingsplan van de Hogeschool der Kunsten Den Haag voor de periode 2019 tot en met 2024 beschrijven we de ambitie van de hogeschool en belichten we de koers die we gaan varen om die ambitie te realiseren.

HdK-instellingsplan 2019-2024

Information for employees

Information for employees of the Royal Academy of Art and the Royal Conservatoire is published on the website of the University of the Arts, including topics such as personnel policy, governance and supervision, participation, rules of conduct and the ANBI-status (‘institution allocating to the general good’ (in Dutch: ‘algemeen nut beogende instelling’):

  • Personeelsbeleid: informatie over de hbo-cao, het arbo-beleidsplan en het protocol ziekteverzuim. Ook is hier contactinformatie te vinden van de HR-afdeling.
  • Bestuur en toezicht: informatie over het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het jaarverslag en jaarrekeningen, statuten en bestuursreglement, en de branchecode.
  • Medezeggenschap: informatie over de Deelmedezeggenschapsraad (DMR), de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Opleidingscommissies.
  • Gedragsregels: informatie over de Integriteitscode of Gedragscode Omgangsvormen, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Klachtenregeling ongewenst gedrag en de Klokkenluidersregeling.