Collegegeld 2018/19

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor 2018/19 voor specifieke doelgroepen. Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.060,- (vt). Met ingang van 2018-2019 geldt voor nieuw instromende bachelor studenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van € 1.030,-. Voor de deeltijdse opleidingen van onze Hogeschool geldt een gedifferentieerd tarief.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Instroom 2018-2019

Bacheloropleidingenvoltijd & deeltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten), betalen het wettelijk collegegeld€2.060
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd *€1.030
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€6.500
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld €3.250

*onder voorbehoud van definitieve wetgeving, die momenteel wordt voorbereid

Masteropleidingenvoltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die al een bachelordiploma bezitten), en die een masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het wettelijk collegegeld €2.060
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld €6.500
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten, (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld €3.250
Bachelor- of Masteropleidingvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten €6.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.060
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken:

 • de kosten van de introductieweek;
 • de kosten van excursies;
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc;
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek;
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.
 • costs for the introductory week;
 • costs for excursions;
 • costs for exhibitions (Academic relation);
 • costs for participating in workshops or trade fairs;
 • costs for meetings such as the Open day, school festivals, diploma awards, the graduation book;
 • costs of individual contribution to projects (with an Academic relation);
 • costs for facilities in workplaces, materials and experiments etc.

Gerelateerde links