College- en cursusgeldtarieven

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor 2018/19 voor specifieke doelgroepen. Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.060,- (vt). Met ingang van 2018-2019 geldt voor nieuw instromende bachelor studenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van € 1.030,-. Voor de deeltijdse opleidingen van onze Hogeschool geldt een gedifferentieerd tarief.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER2 is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.


1 Nederlands Bachelor- of Masterdiploma

De definitie is van toepassing op:
- Bachelorstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een Bachelordiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een Bacheloropleiding;
- Masterstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een Masterdiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een Masteropleiding.

2 Europese Economische Ruimte (EER)

De EER bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De volgende landen behoren tot de EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. In het kader van de collegegeldbepalingen worden ook studenten uit Zwitserland en Suriname beschouwd als EER-studenten, als ook niet-EER-studenten met recht op Nederlandse studiefinanciering.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld. 

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Instroom 2018-2019

Bacheloropleidingenvoltijd & deeltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten), betalen het wettelijk collegegeld€2.060
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd *€1.030
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€6.500
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld €3.250

*onder voorbehoud van definitieve wetgeving, die momenteel wordt voorbereid

Masteropleidingenvoltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die al een bachelordiploma bezitten), en die een masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het wettelijk collegegeld €2.060
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld €6.500
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten, (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld €3.250
Bachelor- of Masteropleidingvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten €6.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.060
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken: 

 • de kosten van de introductieweek; 
 • de kosten van excursies; 
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);  
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc; 
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek; 
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;  
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.
 • costs for the introductory week; 
 • costs for excursions; 
 • costs for exhibitions (Academic relation); 
 • costs for participating in workshops or trade fairs; 
 • costs for meetings such as the Open day, school festivals, diploma awards, the graduation book; 
 • costs of individual contribution to projects (with an Academic relation); 
 • costs for facilities in workplaces, materials and experiments etc.

Instroom 2017-2018

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.060€1.800
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten)€6.500€6.500
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€3.250€3.250
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
Niet-EER-studenten€6.500€6.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.060€1.800
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken: 

 • de kosten van de introductieweek; 
 • de kosten van excursies; 
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);  
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc; 
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek; 
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;  
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.
 • costs for the introductory week; 
 • costs for excursions; 
 • costs for exhibitions (Academic relation); 
 • costs for participating in workshops or trade fairs; 
 • costs for meetings such as the Open day, school festivals, diploma awards, the graduation book; 
 • costs of individual contribution to projects (with an Academic relation); 
 • costs for facilities in workplaces, materials and experiments etc.

Instroom 2016-2017 en eerder

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.060€1.800
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten €5.500€4.500
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
Niet-EER-studenten €5.500€4.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekerstatus of vluchtelingenstatus€2.060€1.800
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken: 

 • de kosten van de introductieweek; 
 • de kosten van excursies; 
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);  
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc; 
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek; 
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;  
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.
 • costs for the introductory week; 
 • costs for excursions; 
 • costs for exhibitions (Academic relation); 
 • costs for participating in workshops or trade fairs; 
 • costs for meetings such as the Open day, school festivals, diploma awards, the graduation book; 
 • costs of individual contribution to projects (with an Academic relation); 
 • costs for facilities in workplaces, materials and experiments etc.

Cursusgeld 2018-2019

School voor Jong Talent (SvJT) intern€1.850
School voor Jong Talent (SvJT) extern€1.850
Voorbereidend jaar KABK€2.100
Oriëntatiecursus KABK (2 semesters; tarief per semester)€600
'Speccie' - Gecombineerd onderwijs (per lesmodule, per jaar)€350

Betalingsinformatie voor de leerlingen van de School voor Jong Talent

De betaling van de cursuskosten 2018/2019 dient geregeld te zijn vóór 1 oktober 2018.

Het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 1 oktober 2018.
Vermeld bij de betaling altijd de achternaam leerling, leerling nummer en geboortedatum van de leerling

Bankgegevens van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL20ABNA0894212354   
BIC (swift): ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS, ROTTERDAM, NL

De betaling van de cursuskosten 2018/2019 dient geregeld te zijn vóór 1 oktober 2018.

Het machtigingsformulier in origineel inleveren vóór 1 oktober 2018. 

Deze machtiging tot termijnbetaling kan alleen met een Nederlandse bankrekening.

De afschrijving geschiedt in 8 gelijke termijnen vanaf oktober 2017 rond de 25e van de maand.

De afschrijving van de eerste termijn wordt verhoogd met € 24,- administratiekosten.

Download het machtigingsformulier

Onze opleidingen