Collegegeld 2021-2022

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

De Rijksoverheid en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn voornemens om studenten financieel tegemoet te komen, gezien de impact van Covid-19 pandemie. Zij stellen geld beschikbaar om het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 te verlagen. De aangepaste tarieven zijn op deze pagina verwerkt. De CMR (medezeggenschapsraad HdK) heeft ingestemd met de voorgestelde tarieven. Het voorstel van het ministerie van OCW moet nog wel worden goedgekeurd in de Tweede en Eerste Kamer.

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2021 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Voltijd (vt)

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld. Het wettelijk collegegeld voor 2021-2022 is vastgesteld op €2.168,-. Met de toegepaste korting binnen het Nationaal Programma Onderwijs wordt dit €1.084,-.

Deeltijd (dt)

Vanaf 2017/2018 heeft het College van Bestuur (CvB) de tarieven van het wettelijk collegegeld vt en dt gelijkgeschakeld.

Halvering collegegeld voor nieuw instromende bachelorstudenten

Met ingang van 2020-2021 geldt voor nieuw instromende bachelorstudenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van €1.084,-. Met de toegepaste korting binnen het Nationaal Programma Onderwijs wordt dit €542,-.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur (CvB) vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af:
Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld je ouders. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 8 termijnen te betalen.

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Gustaf Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM NL

Onderstaande bedragen gelden voor één studiejaar (2021-2022) en zijn aangepast naar aanleiding van de plannen voor korting collegegeld bekostigd hoger onderwijs vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Meer informatie over de gewijzigde tarieven wordt intern toegelicht.

Collegegeld voor EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) die in 2021-2022 instromen

EER-studenten

Bacheloropleidingen

voltijd & deeltijd

Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten), betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-
Voor Nederlandse en andere EER-studenten
die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd
€542,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€6.416,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€3.208,-

Masteropleidingen

voltijd

Nederlandse en andere EER-studenten (die al een bachelordiploma bezitten), en die een masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€6.416,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten, (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€3.208,-

Collegegeld voor niet-EER-studenten die in 2021-2022 instromen

Bachelor- of Masteropleiding

voltijd
& deeltijd

Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€6.416,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€1.084,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd€542,-

Gerelateerde links

Vragen?

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Studentenadministratie via studentadministration@kabk.nl