Collegegeld 2017-2018

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs en inschrijvingsvorm:

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.006 (vt). Voor de deeltijdse opleidingen van onze Hogeschool geldt het tarief van € 1.800 (dt).

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma1hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER2 is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.


1 Nederlands Bachelor- of Masterdiploma

De definitie is van toepassing op:
- Bachelorstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een Bachelordiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een Bacheloropleiding;
- Masterstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een Masterdiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een Masteropleiding.

2 Europese Economische Ruimte (EER)

De EER bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De volgende landen behoren tot de EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. In het kader van de collegegeldbepalingen worden ook studenten uit Zwitserland en Suriname beschouwd als EER-studenten, als ook niet-EER-studenten met recht op Nederlandse studiefinanciering.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld. Voor 2017-2018 geldt het tarief € 6.500 voor nieuw instromende studenten voltijd én deeltijd. Voor zittende studenten geldt de overgangsregeling € 5.500 (voltijd) en € 4.500 (deeltijd).

Voor nieuw instromende studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (zogeheten ‘stapelaars’), maar nog geen kunstopleiding hebben afgerond, geldt het tarief instellingscollegegeld van € 3.250 (voltijd én deeltijd).

Regulier hoger onderwijs 2017-2018

Bachelor- of Masteropleidingvoltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlands Masterdiploma bezitten€2.006€1.800
Zittende EER-studenten met een Nederlands Bachelor-, respectievelijk een Masterdiploma, die al in het collegejaar 2016-2017 bij de KABK zijn ingeschreven€5.500€4.500
Nieuw instromende EER-studenten die al een Nederlands Bachelordiploma bezitten, niet zijnde een kunstopleiding (stapelaars)€3.250€3.250
Nieuw instromende EER-studenten die al een Nederlands Bachelordiploma bezitten, zijnde een kunstopleiding€6.500€6.500
Bachelor- of Masteropleidingvoltijddeeltijd
Nieuw instromende niet-EER-studenten per september 2017€6.500€6.500
Zittende niet-EER-studenten, die al in het collegejaar 2016-2017 bij de KABK zijn ingeschreven€5.500€4.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus€2.006€1.800
Niet-EER-studenten met vluchtelingenstatus€2.006€1.800
Tweede inschrijversTe besluiten door faculteitsdirecteur
ExtraneusMinimaal de examenkosten
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken: 

 • de kosten van de introductieweek; 
 • de kosten van excursies; 
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);  
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc; 
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek; 
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;  
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.
 • costs for the introductory week; 
 • costs for excursions; 
 • costs for exhibitions (Academic relation); 
 • costs for participating in workshops or trade fairs; 
 • costs for meetings such as the Open day, school festivals, diploma awards, the graduation book; 
 • costs of individual contribution to projects (with an Academic relation); 
 • costs for facilities in workplaces, materials and experiments etc.

Cursusgelden 2017-2018

School voor Jong Talent (SvJT) intern€1.800
School voor Jong Talent (SvJT) extern€1.800
Voorbereidend jaar KABK€2.050
Oriëntatiecursus KABK (2 semesters; tarief per semester)€600
'Speccie' - Gecombineerd onderwijs (per lesmodule, per jaar)€350

Betalingsinformatie for reguliere bachelor- en master studenten

De betaling van de studiekosten 2017/2018 dient geregeld te zijn vóór 15 juli 2017. 

Het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 15 juli 2017.
Vermeld bij de betaling altijd je achternaam, studentnummer en geboortedatum 

Bankgegevens van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL20ABNA0894212354   
BIC (swift): ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS, ROTTERDAM, NL

De betaling van de studiekosten 2017/2018 dient geregeld te zijn vóór 15 juli 2017. 

Het machtigingsformulier in origineel inleveren vóór 15 juli 2017. 

Deze machtiging tot termijnbetaling kan alleen met een Nederlandse bankrekening. De afschrijving geschiedt in 8 gelijke termijnen vanaf september 2017 rond de 25e van de maand. 

De afschrijving van de eerste termijn wordt verhoogd met € 24,- administratiekosten.

Download het machtigingsformulier.

Betalingsinformatie voor de leerlingen van de School voor Jong Talent

De betaling van de cursuskosten 2017/2018 dient geregeld te zijn vóór 1 oktober 2017.

Het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 1 oktober 2017.
Vermeld bij de betaling altijd de achternaam leerling, leerling nummer en geboortedatum van de leerling

Bankgegevens van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL20ABNA0894212354   
BIC (swift): ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS, ROTTERDAM, NL

De betaling van de cursuskosten 2017/2018 dient geregeld te zijn vóór 1 oktober 2017.

Het machtigingsformulier in origineel inleveren vóór 1 oktober 2017. 

Deze machtiging tot termijnbetaling kan alleen met een Nederlandse bankrekening.

De afschrijving geschiedt in 8 gelijke termijnen vanaf oktober 2017 rond de 25e van de maand.

De afschrijving van de eerste termijn wordt verhoogd met € 24,- administratiekosten.

Download het machtigingsformulier

Betalingsinformatie voor contract studenten

Het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 15 juli 2017.

Vermeld bij de betaling altijd je achternaam, studentnummer en geboortedatum

Bankgegevens van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL20ABNA0894212354   
BIC (swift): ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS, ROTTERDAM, NL

Onze opleidingen