Stichting tot steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

KvK nummer: 41158841
Vestigingsnummer: HRSD41158841
Fiscaal nummer of RSIN: 804871784

Algemeen

De Stichting tot steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is opgericht op 22 november 1994.

De Stichting is gevestigd aan de Prinsessegracht 4, 2514 AN Den Haag.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting is het verlenen van steun aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het uitschrijven van wedstrijden en het uitloven van prijzen, het instandhouden van verzamelingen ten behoeve van het onderwijs en van een bibliotheek, het houden van kunstbeschouwingen, tentoonstellingen, voordrachten en dergelijke.

In de praktijk verleent de Stichting vooral steun aan de Koninklijke Academie voor projecten die niet uit de normale exploitatiebegroting van de Koninklijke Academie kunnen worden gefinancierd. Voorts draagt de Stichting jaarlijks bij aan een aantal door de directie van de Koninklijke Academie uit te reiken prijzen aan eindexamenstudenten. De Stichting verricht haar werkzaamheden zonder enig winstoogmerk.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

De Stichting vergadert in beginsel eenmaal per jaar en beoordeelt dan aanvragen tot steun van de directie van de Koninklijke Academie.

De Stichting verricht geen wervingsactiviteiten met als doel haar vermogen te vergroten. In verband hiermee voert de Stichting het beleid dat alleen de vruchten van het vermogen worden aangewend voor het verlenen van steun. Indien het vermogen in enig jaar geen vruchten draagt, dan worden steunaanvragen in beginsel niet gehonoreerd.

Het vermogen van de Stichting wordt op basis van een vrije hand beheerovereenkomst met daarin een defensief beleggingsprofiel beheerd door ABN AMRO Bank N.V. (h.o.d.n. ABN AMRO MeesPierson).

De jaarcijfers van de Stichting worden jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. De winst- en verliesrekening 2018 is hier te downloaden. In het jaar 2018 is een deel van het vermogen, behalve aan kosten van beheer, administratieve kosten en accountantskosten, besteed aan een aantal door de Koninklijke Academie toe te kennen eindexamenprijzen. Het gaat hier om een totaalbedrag van € 10.500. Daarnaast heeft de stichting een bijdrage van € 40.000 geleverd ten behoeve van de deelname door studenten van de Koninklijke Academie aan een beurs in Milaan In 2018 is daarnaast een negatief resultaat bereikt van ruim € 21.000 op de beleggingsportefeuille.

In 2019 heeft de Stichting een bedrag van € 11.500 beschikbaar gesteld voor eindexamenprijzen. Aan het conserveren van het loodvenster van Jannis Kounellis en voor de inrichting van een ruimte ten behoeve van studenten stelt de stichting twee keer een bedrag van € 10.000 beschikbaar.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

De heer D.L.C.M. van der Brempt (lid)
De heer G. Dumbar (lid)
De heer T. Cohen Jehoram (voorzitter)
De heer E.W.M. Rodrigo (lid)
Mevrouw I. Rollema (penningmeester/secretaris)

Als administrateur van de Stichting treedt op de heer G.W.A. Zanoni, werkzaam bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag.
De bestuursleden werken onbezoldigd. Op zichzelf hebben bestuursleden aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten, maar in de praktijk wordt hiervan vrijwel nooit gebruik gemaakt.
Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, T. Cohen Jehoram.