Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

De Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is opgericht op 22 november 1994.

KvK nummer: 41158841
Vestigingsnummer: HRSD41158841
Fiscaal nummer of RSIN: 804871784

De Stichting is gevestigd aan de Prinsessegracht 4, 2514 AN Den Haag.

De Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die aan de Stichting tot Steun schenkt de schenking van de belasting aftrekken.

Stichting tot Steun van de KABK
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag

post@kabk.nl

Fiscaal nummer (RSIN): 804871784

Hieronder vindt u de relevante informatie op basis waarvan aan de Stichting tot Steun de ANBI-status is verleend, zoals de doelstelling van onze instelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting, de bestuurssamenstelling en het jaarverslag inclusief financiële verantwoording.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting is het verlenen van steun aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het uitschrijven van wedstrijden en het uitloven van prijzen, het instandhouden van verzamelingen ten behoeve van het onderwijs en van een bibliotheek, het houden van kunstbeschouwingen, tentoonstellingen, voordrachten en dergelijke.

In de praktijk verleent de Stichting vooral steun aan de Koninklijke Academie voor projecten die niet uit de normale exploitatiebegroting van de Koninklijke Academie kunnen worden gefinancierd. Voorts draagt de Stichting jaarlijks bij aan een aantal door de directie van de Koninklijke Academie uit te reiken prijzen aan eindexamenstudenten. De Stichting verricht haar werkzaamheden zonder enig winstoogmerk.

Bijdragen door de Stichting tot Steun

Eindexamenprijzen 2018

In het jaar 2018 is een deel van het vermogen, behalve aan kosten van beheer, administratieve kosten en accountantskosten, besteed aan een aantal door de Koninklijke Academie toe te kennen eindexamenprijzen 2018 . Het gaat hier om een totaalbedrag van € 10.500.

Salone 2018

Van 17 t/m 22 april 2018 presenteerde de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) zich tijdens de internationale meubelbeurs Salone del Mobile in Milaan. Het werk van meer dan 20 kunstenaars en ontwerpers werd onder de titel My Practice, My Politics getoond. De stichting heeft een bijdrage van € 40.000 geleverd ten behoeve van de deelname door studenten van de KABK aan de Salone del Mobile. In 2018 is daarnaast een negatief resultaat bereikt van ruim € 21.000 op de beleggingsportefeuille.

Eindexamenprijzen 2019

In 2019 heeft de Stichting een bedrag van € 11.500 beschikbaar gesteld voor eindexamenprijzen 2019 .

Restauratie kunstwerk Jannis Kounellis

'Zonder Titel', Janis Kounellis kunstwerk op de KABK 1987
'Zonder Titel', het werk dat Kounellis achterliet op de academie, 1987

In 1987 gaf Jannis Kounellis (1936-2017) een masterclass op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Een week lang konden studenten Beeldende Kunst samen met Kounellis praten, denken, werken, creëren en maken. Naast de beleving die studenten meekregen van het werken met Kounellis, liet Kounellis ook iets achter, een loodvenster. Ter plaatse bedacht en gemaakt in de voormalige aula van de academie, wat nu de Grote Studio is van de afdeling Fotografie.

Kounellis venster 7 restauratie
Restauratie venster #7, Fred Stolker

Na 33 jaar was het loodvenster toe aan een grondige renovatie, als de Academie het venster zou willen behouden. De Academie heeft advies ingewonnen van conservator en adviseur Lydia Beerkens en onder toezicht van Ernst Bergmans (vml. hoofd van de deeltijd opleidingen Beeldende Kunst, Fotografie, Interieurarchitectuur en Grafisch Ontwerpen aan de Academie) is het venster gerenoveerd door Stolker Glas uit Nieuwegein en teruggeplaatst in april 2020.

Aan het conserveren van het loodvenster van het kunstwerk van Jannis Kounellis heeft de Stichting een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld.

Ruimte voor studenten

De studenten zijn graag op de academie. In tijden van toenemende digitalisering en intensief gebruik van social media, is de behoefte onderdeel te zijn van de KABK-community en fysiek aanwezig te zijn op de academie onverminderd groot.

De gebouwen van de KABK kennen relatief veel m2 verkeersruimte en– naast de ruimte van de kantine – bieden we de studenten graag meer mogelijkheden om op verschillende plekken in het gebouw ontspannen te werken en te verblijven.

Voor de inrichting heeft de stichting twee keer een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

De Stichting vergadert in beginsel eenmaal per jaar en beoordeelt dan aanvragen tot steun van de directie van de Koninklijke Academie.

De Stichting verricht geen wervingsactiviteiten met als doel haar vermogen te vergroten. In verband hiermee voert de Stichting het beleid dat alleen de vruchten van het vermogen worden aangewend voor het verlenen van steun. Indien het vermogen in enig jaar geen vruchten draagt, dan worden steunaanvragen in beginsel niet gehonoreerd.

Het vermogen van de Stichting wordt op basis van een vrije hand beheerovereenkomst met daarin een defensief beleggingsprofiel beheerd door ABN AMRO Bank N.V. (h.o.d.n. ABN AMRO MeesPierson).

De jaarcijfers van de Stichting worden jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. De winst- en verliesrekening 2018 is hier te downloaden.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

De heer D.L.C.M. van der Brempt (lid)
De heer G. Dumbar (lid)
De heer T. Cohen Jehoram (voorzitter)
De heer E.W.M. Rodrigo (lid)
Mevrouw I. Rollema (penningmeester/secretaris)

Als administrateur van de Stichting treedt op de heer G.W.A. Zanoni, werkzaam bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag.
De bestuursleden werken onbezoldigd. Op zichzelf hebben bestuursleden aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten, maar in de praktijk wordt hiervan vrijwel nooit gebruik gemaakt.

Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur,
T. Cohen Jehoram.