Op de KABK worden studenten opgeleid tot zelfstandige en zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers die een onderzoekende mentaliteit verbinden aan een onderscheidend conceptueel en beeldend vermogen die met authentiek, diepgravend werk een rol van betekenis spelen in de discipline en de maatschappij.

Visie

De Academie vormt een inspirerende, internationale en op onderzoek gerichte gemeenschap waar beginnende en ervaren kunstenaars, ontwerpers, theoretici en wetenschappers elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samenwerken.

Waarom?

Beeldende kunst en vormgeving hebben zowel de intrinsieke waarde om menselijke ervaringen en emoties tot uiting te brengen, als het vermogen om culturele, sociaal-maatschappelijke of wetenschappelijke vraagstukken te verbeelden.

De samenleving heeft behoefte aan creatieve denkers, die met een internationaal en historisch perspectief bijdragen aan het ontwikkelen van een visie op maatschappelijke vraagstukken.

Beeldend kunstenaars en ontwerpers hebben een kritische en onderzoekende mentaliteit, en geven door en in hun werk inzicht in en betekenis aan ontwikkelingen die zich lokaal, nationaal en wereldwijd afspelen. Met hun werk nemen ze een positie in binnen het artistieke discours en het maatschappelijk debat. Door hun verbeeldende kracht dragen ze bij aan kenniscreatie, innovatie en aan het individueel en collectief welbevinden.

Hoe?

De KABK creëert een inspirerend, cultureel divers, open en veilig klimaat waarin ieders persoonlijke, artistieke, ontwerpende, intellectuele en kritische vermogens ontwikkeld kunnen worden.

De KABK stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding, inhoudelijke diepgang, innovatie, individuele gedrevenheid, onafhankelijkheid en eigen initiatief.

De KABK kent een nauwe verwevenheid met het actuele en internationale werkveld en werkt nauw samen met toonaangevende partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

De KABK weerspiegelt het internationale karakter van het werkveld in het curriculum, in de populatie van docenten en studenten en in haar samenwerkingsverbanden.

De KABK verbindt een lange historische traditie in de beeldende kunst en vormgeving aan een vernieuwende visie op werkveld en maatschappij.

De KABK leidt studenten binnen specifieke disciplines op tot kunstenaars en ontwerpers die media-onafhankelijk kunnen werken. Discipline-ondermijnende en discipline-overstijgende elementen in het curriculum leiden tot nieuwe vormen van kunst en design, die bijdragen aan het artistieke discours, aan de ontwikkeling van het werkveld en aan de samenleving.

Wat?

De KABK biedt een leeromgeving waar studenten en professionals werken aan de optimale ontwikkeling van hun artistieke talent.

De KABK biedt intensief, gestructureerd en kleinschalig onderwijs, waarbinnen studenten een grote mate van vrijheid hebben om hun persoonlijke ambities en interesses te verdiepen en vorm te geven.