Als vanzelfsprekend willen wij dat onze academie een veilig studie- en werkklimaat biedt. Een veilige onderwijsomgeving is immers een belangrijke vereiste om de studententijd tot een succes te maken. Daarom werken wij voortdurend aan een klimaat waar grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen. En wanneer er toch signalen zijn, dat die snel worden herkend en aangepakt.

Ondanks het feit dat wij integriteit en openheid hoog in het vaandel hebben staan, kunnen wij incidenten jammer genoeg niet geheel uitsluiten. Ervaringen met ongewenst of laakbaar gedrag van docenten of medewerkers van de hogeschool of van (mede)studenten kunnen leiden tot een onveilig gevoel. Daaruit kunnen klachten ontstaan, vooral als er onvoldoende ruimte blijkt te zijn om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

De ervaring leert dat de meeste klachten terug te voeren zijn op communicatie. De kans op grensoverschrijdend gedrag wordt aanzienlijk verkleind in een cultuur waarin zowel studenten als docenten en medewerkers gewend zijn om onderling over hun houding en handelen te praten. Mocht je onverhoopt in een situatie komen die jouw functioneren binnen de KABK/Hogeschool der Kunsten negatief beïnvloedt, dan zijn er verschillende manieren om dit bespreekbaar te maken. Welke aanpak het meest geschikt is hangt uiteraard af van het onderwerp.

Type klachten

Klachten zijn er in verschillende vormen en maten. Wij hanteren de volgende drie typen:

1. Over de inhoud en inrichting van het onderwijs, de organisatie en algemene gang van zaken

Hier houdt de melder de regie, zie:

De Hogeschool der Kunsten Den Haag hanteert verschillende procedures om klachten, bezwaren en beroepen op te lossen. Naast de Integriteitscode, de Klachtenregeling ongewenst gedrag, het Protocol vertrouwenspersoon en de Klokkenluidersregeling, is er de Geschillenregeling HdK. Deze is bedoeld voor zaken die zich kunnen voordoen en die de belangen raken van personeelsleden of studenten.

De regeling beschrijft hoe personeelsleden of studenten een bezwaar kunnen indienen tegen besluiten van een orgaan van de hogeschool, voor zover er op grond van de wet, de cao-hbo of andere bestaande regelingen binnen de hogeschool geen andere procedure mogelijk is.

Geschillenregeling HdK

Reglement van Orde CoBEx

2. Over ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, racisme en discriminatie

Hier houdt de melder de regie, zie:

Naast de Integriteitscode maken ook de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en het Protocol vertrouwenspersoon onderdeel uit van het beleid om een veilig studie- en werkklimaat binnen de Hogeschool te waarborgen.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag:

  • mr. Sabine van Staden, onafhankelijk voorzitter
  • Suzanne Konings, hoofd afdeling Theorie, KC
  • Julia Stegeman, docent afdeling Educatie, KC
  • Ingrid Grünwald, coördinator Graphic Design BA, KABK
  • Dave Willé, coördinator Interactive/Media/Design BA, KABK

De vertrouwenspersonen van de Hogeschool zijn:

De externe vertrouwenspersonen zijn niet verbonden aan de HdK; de andere vertrouwenspersonen vervullen ook een andere rol binnen de KABK of het KC.

3. Over gebrek aan integriteit door machtsmisbruik, nalatigheid, fraude, diefstal, verduistering, corruptie e.d.

Hier neemt het instellingsbestuur de regie, zie:

De Integriteitscode en de Gedragscode beschrijven de kaders waarbinnen medewerkers en studenten van de Hogeschool verantwoordelijk met elkaar en de omgeving omgaan: wat als wenselijk gedrag wordt beschouwd. De codes bieden ook ruimte om elkaar aan te spreken op eventueel voorkomend laakbaar gedrag.

Gedragscode en Integriteitscode (de nieuwe codes worden binnenkort gepubliceerd)

Met ingang van 2016 wordt van alle personeelsleden van de Hogeschool een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd als onderdeel van het hogeschoolbeleid ten aanzien van het bieden van een veilige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen, studenten, docenten en medewerkers.

Een VOG geeft duidelijkheid over de vraag of het gedrag in het verleden van een werknemer een bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een VOG af als de aanvrager in de afgelopen vier jaar geen strafbaar feit heeft gepleegd dat verband kan houden met zijn functie.

De Klokkenluidersregeling fungeert als protocol om werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid te geven te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Hogeschool.

De regeling is niet bestemd voor persoonlijke klachten van medewerkers of studenten over aangelegenheden die henzelf betreffen of voor gewetensbezwaren in verband met het verrichten van gangbare activiteiten binnen de HdK.

Hoe te handelen?

Ga in eerste instantie in gesprek:

Studenten kunnen met de coördinator van hun afdeling, of met het afdelingshoofd in gesprek gaan; docenten en medewerkers met hun leidinggevende.

en /of

Zoek contact met één van de vertrouwenspersonen of de studentendecaan

voor een oriënterend gesprek of voor advies over het wel of niet doorzetten van de klacht via een formele procedure of het wel of niet melden van een vermeende misstand.

De vertrouwenspersonen van de Hogeschool zijn:

en /of

Dien een klacht in bij een van de digitale klachtenloketten

Neem vooraf kennis van de betreffende regeling
Klachtenregeling ongewenst gedrag

en/of

Neem contact op met onafhankelijk meldpunt MORES

Meldpunt ongewenste omgangsvormen podiumkunsten-, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea:
mores.online

Dit meldpunt en de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de podiumkunsten-, film- en televisiesector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren.