KABK stelt onafhankelijk onderzoek in na berichtgeving in NRC Handelsblad

2 november 2020

Update woensdag 4 november:

KABK schorst 2 docenten

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag schorst per direct 2 docenten. Het besluit is genomen vanuit het uitgangspunt dat de academie een plaats moet zijn voor studenten waar ze zich veilig voelen. Voor ons is dat een topprioriteit. Door deze docenten tijdelijk van hun taken te ontheffen ontstaat rust en ruimte om het eerder aangekondigde onafhankelijk externe onderzoek zorgvuldig uit te kunnen voeren.

De leiding van het KABK heeft dit besluit genomen toen na het verschijnen van een artikel in NRC Handelsblad op zaterdag 31 oktober, er berichten vanuit studenten zelf en via diverse media verschenen over grensoverschrijdend gedrag waarin beide docenten met naam werden genoemd.

Het besluit is met de betreffende docenten gedeeld en zij begrijpen dat deze maatregel nu moet worden genomen.

Vanwege privacyoverwegingen worden de namen in dit bericht niet gemeld.

Marieke Schoenmakers,
directeur

--

Maandag 2 november 2020

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is enorm geschrokken van het artikel dat op 31 oktober jongstleden in NRC Handelsblad is gepubliceerd. Hierin worden de verhalen geschetst van grensoverschrijdend seksueel gedrag van kunstenaar Juliaan Andeweg. Andeweg studeerde van 2008-2012 aan de KABK. Voor de betrokkenen, die dit na al die jaren aanhangig maken, moet dat zwaar en ellendig zijn en zijn geweest.

Het spreekt voor zich dat wij direct hebben onderzocht of er in de periode dat Andeweg op de KABK studeerde aanwijzingen zijn geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag binnen onze school. Er waren geen meldingen of formele klachten op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag. De signalen die uit het NRC-artikel naar voren komen zijn echter meer dan voldoende reden om direct actie te ondernemen. Er wordt door een onafhankelijk extern bureau individueel contact opgenomen met de voormalige klasgenoten van Andeweg om te onderzoeken of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is. Ook wordt (oud-)studenten en medewerkers die hun verhalen willen delen, hulp aangeboden, zoals een gesprek met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Andeweg was in zijn tijd aan onze school overigens wel betrokken bij gewelddadig gedrag, waarvoor hij is geschorst en in 2013 zelfs een gebiedsverbod heeft gekregen dat tot de dag van vandaag wordt gehandhaafd.

Daarnaast stellen we per direct een extern, onafhankelijk onderzoek in naar onze huidige procedures en laten we de interne cultuur rondom veiligheid toetsen. We willen laten onderzoeken of en waar deze verbetering behoeven. Studenten en medewerkers moeten zich bij ons veilig voelen en zich vrij voelen om zaken die bij hen spelen te melden binnen de school. De cultuur waarin het beeld van de onaangepaste kunstenaar wordt verheerlijkt, verwerpen wij nadrukkelijk. Wij nemen dit zeer serieus.

Binnen de academie zetten directie, docenten en andere medewerkers zich dagelijks in voor het creëren van een veilige leeromgeving voor onze studenten. We hebben daarin als academie in de afgelopen jaren ook flinke stappen gezet, maar ons uitgangspunt is dat het altijd beter kan. Dat is de uitdaging waar we voor staan, die we met elkaar en onze partners en collega-instellingen aangaan.

Meer informatie over een veilige studie- en werkomgeving staat op de website van de Hogeschool der Kunsten, waaronder de KABK valt: www.hogeschoolderkunsten.nl/gedragsregels

Contact
De vertrouwenspersoon is het eerste contact in geval van klachten van studenten en medewerkers over ongewenst gedrag, integriteitskwesties of (sociale) veiligheid. Neem via email contact op met vertrouwenspersoon Pauline Schep.

Zijn er situaties of ervaringen van eerder of van nu waar je over wilt spreken? Over je studie of persoonlijke zaken? Studenten zijn van harte welkom bij studentendecaan Mirjam Pol.

Vragen over deze kwestie kunnen worden gericht aan mij, via contactpersoon Maria Dzodan: m.dzodan@kabk.nl

Marieke Schoenmakers
Directeur KABK / Voorzitter College van Bestuur Hogeschool der Kunsten Den Haag