Stichting tot steun

Stichting tot steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

KvK nummer: 41158841
Vestigingsnummer: HRSD41158841
Fiscaal nummer of RSIN: 804871784

Algemeen

De Stichting tot steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is opgericht op 22 november 1994.

De Stichting is gevestigd aan de Prinsessegracht 4, 2514 AN Den Haag.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting is het verlenen van steun aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het uitschrijven van wedstrijden en het uitloven van prijzen, het instandhouden van verzamelingen ten behoeve van het onderwijs en van een bibliotheek, het houden van kunstbeschouwingen, tentoonstellingen, voordrachten en dergelijke.

In de praktijk verleent de Stichting vooral steun aan de Koninklijke Academie voor projecten die niet uit de normale exploitatiebegroting van de Koninklijke Academie kunnen worden gefinancierd. Voorts draagt de Stichting jaarlijks bij aan een aantal door de directie van de Koninklijke Academie uit te reiken prijzen aan eindexamenleerlingen. De Stichting verricht haar werkzaamheden zonder enig winstoogmerk.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

De Stichting vergadert in beginsel eenmaal per jaar en beoordeelt dan aanvragen tot steun van de directie van de Koninklijke Academie.

De Stichting verricht geen wervingsactiviteiten met als doel haar vermogen te vergroten. In verband hiermee voert de Stichting het beleid dat alleen de vruchten van het vermogen worden aangewend voor het verlenen van steun. Indien het vermogen in enig jaar geen vruchten draagt, dan worden steunaanvragen in beginsel niet gehonoreerd.

Het vermogen van de Stichting wordt op basis van een vrije hand beheerovereenkomst met daarin een defensief beleggingsprofiel beheerd door ABN AMRO Bank N.V. (h.o.d.n. ABN AMRO MeesPierson).

De jaarcijfers van de Stichting worden jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. De winst- en verliesrekening 2016 is hier te downloaden. In het jaar 2016 is het rendement op het vermogen, behalve aan kosten van beheer, administratieve kosten en accountantskosten, besteed aan een aantal door de Koninklijke Academie toe te kennen eindexamenprijzen. Het gaat hier om een totaalbedrag van € 10.500. De overige opbrengsten van het vermogen zijn toegevoegd aan de reserves van de Stichting.

In 2017 heeft de Stichting een bedrag van € 12.000 beschikbaar gesteld voor eindexamenprijzen. Aan de belettering op de voorgevel van de Koninklijke Academie en de restauratie van het lichtkunstwerk zal de stichting een tegemoetkoming van ongeveer € 22.000 respectievelijk € 28.000 bijdragen.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

De heer D.L.C.M. van der Brempt
De heer G. Dumbar
De heer T. Cohen Jehoram (voorzitter)
De heer E.W.M. Rodrigo
Mevrouw I. Rollema (penningmeester/secretaris)

Als administrateur van de Stichting treedt op de heer G.W.A. Zanoni, werkzaam bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag.
De bestuursleden werken onbezoldigd. Op zichzelf hebben bestuursleden aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten, maar in de praktijk wordt hiervan vrijwel nooit gebruik gemaakt.
Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, T. Cohen Jehoram.