Studieprogramma

De tweejarige Master Interior Architecture aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) is op dezelfde manier opgebouwd als een onderzoeks- en ontwerpbureau. Tijdens de Studio's doorloop je het hele proces van een onderzoeks- en ontwerpproject dat bestaat uit: oriëntatie, onderzoek (door ontwerp), analyse, conceptontwikkeling, ontwerp (door onderzoek), presentatie en evaluatie.

Binnen het onderzoeks- en ontwerpproces worden verschillende aspecten diepgaand onderzocht in vier parallelle categorieën: Theory, Flows, Skills en Travel. In twee jaar ontwikkel je de vaardigheden om je volledig in te zetten voor de maatschappij en creëer je een sterk bewustzijn met betrekking tot sociale, economische en technologische veranderingen. Je zult je positie weten te gebruiken om de relatie vorm te geven tussen de ruimte die direct betrekking heeft op mensen en de wereld daar omheen.

Programmastructuur

In het eerste jaar krijgen studenten vier tot acht weken (vergelijkbaar met een inzending voor een wedstrijd) of achttien weken (vergelijkbaar met een reguliere commissie) voor de belangrijkste projecten in de Studio's. Binnen het onderzoeks- en ontwerpproces worden verschillende aspecten diepgaand onderzocht in vier parallelle categorieën: Theory, Flows, Skills en Travel.

Deze categorieën vormen in de praktijk een integraal onderdeel van het ontwerpproces maar krijgen tijdens de opleiding INSIDE extra nadruk in de Studio-projecten die worden begeleid door gespecialiseerde docenten. Op deze manier wordt de analyse van de dynamische aard van een veranderende ruimtelijke context nauwkeurig onderzocht in Flows, terwijl de verschillende theoretische aspecten van een project worden verkend in Theory. Een inleiding tot specifieke vaardigheden die vereist zijn in een project en voor de benadering van een bepaalde docent, wordt aangeboden in Skills. Relevante projecten worden bezocht in Travel.

In het tweede jaar wordt een Afstudeer Studio georganiseerd om studenten te helpen bij het opstellen van individuele afstudeerprojecten. Studenten werken zelfstandig en doorlopen het hele proces van oriëntatie, onderzoek (door ontwerp), analyse, conceptontwikkeling, ontwerp (door onderzoek) en presentatie, onder de individuele supervisie van hun docenten.

Studieprogramma

De Master Interior Architecture richt zich op architectuur in de praktijk, waarbij elke opdracht begint met een uitgebreide studie van de context. Deze veelomvattendheid betreft zowel de bestudeerde dimensies (niet alleen de ruimtelijke, maar ook de sociale, historische, economische, administratieve en ecologische context) en de gebruikte onderzoeksmethoden. Deze benadering plaatst het onderwerp in een reële context in de ruimste zin van het woord, ziet deze niet als een min of meer geïsoleerd fysiek en spatial design probleem, maar betrekt zoveel mogelijk alle aspecten die relevant zijn voor de kwaliteit van het ontwerp.

In het eerste jaar maken studenten kennis met deze brede benadering, bestuderen ze onderliggende theorieën en modellen en bekwamen ze zich in de toepassing van een uitgebreid repertoire van technieken en hulpmiddelen. Na een eerste jaar gevuld met ontmoetingen, opdrachten en confrontaties, is het mogelijk voor de studenten om terug te keren naar hun land van herkomst waar zij een opdracht vormgeven waarmee ze hun opleiding aan INSIDE tegen het einde van het tweede jaar voltooien. Het is ook mogelijk voor hen om een onderwerp te kiezen dat gerelateerd is aan Nederland.

Programmaonderdelen

Het curriculum is op dezelfde manier opgebouwd als een onderzoeks- en ontwerpbureau.

De belangrijkste kenmerken van de opleiding zijn de ontwerpstudio's waarin studenten het hele proces van een onderzoeks- en ontwerpproject voltooien: oriëntatie, onderzoek (door ontwerp), analyse, conceptontwikkeling, ontwerp (door onderzoek), presentatie en evaluatie. Studenten krijgen 8 weken (vergelijkbaar met een inzending voor een wedstrijd) of 18 weken (vergelijkbaar met een reguliere commissie) voor de belangrijkste studioprojecten.

Binnen het onderzoeks- en ontwerpproces worden verschillende aspecten diepgaand onderzocht in vier parallelle categorieën: Theory, Flows, Skills en Travel. In elk semester van het eerste jaar sluiten de ontwerpstudio's, theorielessen, Flow onderzoek, vaardigheidsvakken en het Travel programma nauw op elkaar aan. In het tweede jaar voert de student, begeleid door drie docenten, zijn of haar eigen afstudeerproject min of meer zelfstandig uit en komen onderzoek en ontwerp samen.

Kort gezegd, bestaat het onderzoek uit de volgende componenten:

De docenten zijn spatial designers en (interieur) architecten met toonaangevende professionele praktijken en stellen studenten in staat om meer in detail uit te zoeken wat voor soort onderzoek in de praktijk daadwerkelijk plaatsvindt. Elk jaar worden nieuwe onderwerpen in de studio's behandeld.

  1. Voorbeeld uit academisch jaar 2016-2017: Studio MuseumHotelEscherBreuer (8 weken)
    In deze studio, geleid door Mark Veldman (OMA) en theoriedocent Anne Hoogewoning, ontwikkelden studenten in samenwerking met Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag) een voorstel voor een combinatie van het Escher Museum in Den Haag en een hotel in het voormalige gebouw van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. De studio omvatte verschillende reizen, onderzoek naar bezoekersstromen in musea en Skills workshops in het presenteren (Lucas Verweij) en modelbouw (Vincent de Rijk).
  2. Voorbeeld uit academisch jaar 2016-2017, Studio Discover Braambergen (18 weeks)
    Braambergen is een 'stortplaats' in de Nederlandse stad Almere in eigendom van Afvalzorg Nederland. In deze studio hebben studenten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de site opnieuw te ontwikkelen voor recreatieve doeleinden. Ze creëerden een reeks ruimtelijke interventies die werden gepresenteerd tijdens een open dag op het terrein, gericht op het betrekken van belanghebbenden en inwoners van Almere om samen de toekomst van Braambergen te heroverwegen. Begeleid door Markus Bader (raumlaborberlin), Aser Gimenez Ortega en Fokke Moerel (MVRDV), Lizanne Dirkx (Superuse Studio) en theoriedocent Anne Hoogewoning. De studio omvatte verschillende reizen, onderzoek naar afvalstromen en Skills workshops in filmnarratief (Mauricio Freyre), datavisualisatie (Cloud Collective) en grafisch ontwerp (Gert Dumbar).

Theory & Writing is bedoeld om theoretische en intuïtieve inzichten van zowel theoretici als studenten te koppelen aan praktische casestudy's.

Flows onderzoekt de specificaties en het gedrag van 'stromen' - van energie, water en voedsel tot kennis en geld - om de ontwikkeling van duurzame ontwerpmethoden te ondersteunen.

Skills is gericht op het verwerven van essentiële onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Deze omvatten bijvoorbeeld observatie- en conversatietechnieken om de participatie van belanghebbenden te bevorderen.

Travel bestaat uit nationale en internationale excursies, symposia, lezingen, interviews en studiobezoeken die de observatie van en onderzoek naar fenomenen in spatial design stimuleren.

Competenties

DE INSIDE INTERIEUR ARCHITECT

INSIDE benadrukt in haar profiel de culturele en sociale uitdagingen van interieurarchitectuur en plaatst een thematische focus op maatschappelijk relevante ruimtelijke opdrachten. Deze focus leidt tot het profiel van de INSIDE interieurarchitect dat in de kern bestaat uit de volgende kenmerken die een aanvulling en verdieping zijn van de vaardigheden die al zijn verworven door een masterstudent na het voltooien van een bacheloropleiding. De kenmerken vormen een compleet beeld en definiëren samen de mentaliteit en werkwijze van de interieurarchitect opgeleid aan INSIDE. Deze kenmerken zijn verwerkt in de uitkomsten en criteria van het INSIDE beoordelingsformulier en maken dus deel uit van de eindevaluatie van de opleiding. Een beheersing van een uitgebalanceerd aantal van deze kenmerken wordt als vertrekpunt genomen in de eindevaluatie.

INSIDE verwacht van studenten dat zij een uitgesproken onderzoekende en nieuwsgierige mentaliteit hebben. Onderzoek vormt de kern van de masterfase van het onderwijs in de interieurarchitectuur. Op enkele uitzonderingen na is dit onderzoek niet academisch van aard en zeker geen doel op zich. Binnen INSIDE wordt onderzoek voornamelijk verricht ten behoeve van spatial design. Studenten zijn bereid op ontdekkingsreis te gaan om meer te weten te komen over verschillende aspecten van de context, of deze nu antropologisch, cultureel, sociaal, politiek, economisch of historisch van aard zijn. Door dit brede spectrum aan informatie over een context te verwerven via brononderzoek, veldonderzoek, interviews en observatie, verwerven studenten ook een betrouwbaar, werkbaar en persoonlijk beeld van hun eigen ontwerpopdracht in relatie tot de veranderende ruimtelijke situatie.

De INSIDE student is in staat om op een persoonlijke manier een hiërarchie en verbindingen tot stand te brengen binnen de complexiteit van de verworven informatie en zo een situatie te interpreteren en uit te leggen in termen van factoren en verschijnselen die bepalend zijn voor het ontwerp van ruimtelijke verandering.

Ieder studioproject bij INSIDE resulteert in een spatial design. Dit kan worden uitgewerkt als een haalbaar fysiek ontwerp. Het begrip ontwerp kan hier worden geïnterpreteerd als 'ruimtelijk programma' dat volgt uit de voorgaande verkenning en dat niet alleen een voorstel bevat voor fysieke aanpassing, maar ook expliciete strategieën omvat voor ruimtelijke verandering door middel van bijvoorbeeld interventies en programmering. Het resulterende ontwerp richt zich op het gebruik van de ruimte en het perspectief van de gebruiker 'op alle schalen'.

De INSIDE architect is een autonoom individu dat opereert in een toegepaste context en de gebouwde omgeving inzet als materiaal voor de verbeelding. Hij/zij is iemand die handelt met de intentie om de gebouwde omgeving ruimtelijk te veranderen en die erin slaagt de ingrediënten voor verandering te filteren en in te zetten door de context te onderzoeken.

Door middel van het verkennen en uitwerken van het ontwerp zijn INSIDE studenten in staat effectief te communiceren met geïnteresseerde partijen en belanghebbenden in en rond de veranderende ruimtelijke context. Communicatie betekent hier niet alleen het verzamelen en overbrengen van informatie, maar ook de vaardigheid in het op verschillende manieren lezen en vertellen van verhalen in en rond de context.

Opdrachten richten zich bij INSIDE per definitie op de gebruiker in zijn directe omgeving. Werken op deze schaal 'die het meest direct in verbinding staat met mensen' vraagt om de uitwerking van elementen in ruimtelijke maquettes en mock-ups. Daarom moet een ontwerp nooit alleen in digitale vorm maar ook op analoge wijze worden uitgewerkt en gepresenteerd.

Bij INSIDE betekent ondernemerschap zowel het succesvol runnen van een ontwerppraktijk als het op eigen initiatief starten van belangrijke processen met betrekking tot ruimtelijke verandering. Ondernemerschap verwijst hier meer naar de geest van het nemen van initiatief dan naar feitelijk ondernemer zijn.

De INSIDE interieurarchitect heeft een sterk profiel binnen een complex vakgebied gevuld met professionals die zich bezighouden met ruimtelijke verandering. Hij/zij kan een positie claimen bij klanten, architecten, aannemers, gebruikers, fabrikanten en leveranciers van interieurproducten, en bij wetgevers en regelgevers. Daarnaast is de INSIDE interieurarchitect in staat om in multidisciplinaire teams te functioneren en, wanneer de context dat vereist, een metadisciplinaire positie in te nemen binnen een team.

De INSIDE architect bezit over persoonlijke en artistieke ambitie, passie en het vermogen om zijn of haar eigen agenda van idealen voor de ruimte van de toekomst te formuleren. De INSIDE architect is in staat om van daaruit tot uitzonderlijke en innovatieve ruimtelijke interventies te komen die in hun uiteindelijke vorm een persoonlijk artistiek cultureel profiel weerspiegelen.

De INSIDE student is zich zeer bewust van zijn ruimtelijke verantwoordelijkheid in relatie tot de context van de ruimtelijke verandering waarin hij of zij opereert en kan culturele urgenties in deze context identificeren.