Onderzoek door docenten

Aan de KABK wordt onderzoek opgevat als een integraal onderdeel van de kunst- en ontwerppraktijk. Kunstenaars en ontwerpers die als docenten zijn verbonden aan de KABK en onderzoek doen in hun kunst- of ontwerppraktijk integreren de inzichten en vragen die hieruit voortvloeien in hun onderwijs.

Omgekeerd beschouwen veel docenten de onderwijsprogramma’s als een omgeving waarbinnen zij hun ideeën en onderzoek verder kunnen aanscherpen en uitbouwen. Zodoende bestaat er een voortdurende interactie en wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek.

Onderzoeksgroep

Om docenten te ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderzoeksprojecten is in september 2015 een Onderzoeksgroep van start gegaan. Deze Onderzoeksgroep, voorgezeten door een van de lectoren, stelt een selecte groep docenten in de gelegenheid om concrete onderzoeksprojecten uit te voeren in het kader van hun aanstelling. Ieder jaar worden (praktijk- zowel als theorie-)docenten uitgenodigd om zich aan te melden middels een call for proposals. De aard van de onderzoeksprojecten van de deelnemers kan variëren van onderzoek in en door de eigen praktijk tot didactisch onderzoek en van materiaal- of technologisch onderzoek tot academisch onderzoek ter voorbereiding op een promotietraject. Het jaar wordt afgesloten met een symposium waarin deelnemende docenten de uitkomsten van hun onderzoeksprojecten delen met de KABK gemeenschap van collega’s en studenten, evenals met uitgenodigde respondenten.

Teaching Tools Research Group

In 2017 werd een tweede onderzoeksgroep geïnitieerd: de Teaching Tools Research Group. In de maandelijkse bijeenkomsten van deze groep werken deelnemers onder voorzitterschap van de Design Lector en in nauwe samenwerking met de KABK werkplaatsen aan de ontwikkeling van een pedagogisch instrument of instrumentarium dat kan worden ingezet in werkplaats, studio of klaslokaal. In de eerste fase richten deelnemers zich op het definiëren van de parameters en het aanscherpen van hun onderzoeksvraag in relatie tot de vragen en behoeften die spelen aan hun afdeling en/of de academie in haar geheel. Vertrekkend vanuit deze eerste analyse ontwikkelen deelnemers een prototype om in het onderwijs uit te testen. De resultaten worden gedocumenteerd en geanalyseerd. De inzichten die in dit proces worden verworven en de ontwikkelde (prototype) instrumenten worden gedeeld met de bredere KABK gemeenschap.

Design / Research Club

De Design / Research Club is een forum voor docenten, hoofden, (onderzoeks)medewerkers, werkplaatsbegeleiders en promovendi van de KABK en de Universiteit Leiden die betrokken zijn bij onderzoek in, over of door design-gerelateerde disciplines. Het onderzoek kan wetenschappelijk onderzoek zijn naar vormgeving als onderwerp, of praktijkgericht onderzoek dat vormgeving als methode en middel voor onderzoek gebruikt.

Clubbijeenkomsten worden meerdere malen per jaar georganiseerd en bijeengeroepen door de Design Lector. Tijdens deze bijeenkomsten worden de deelnemers uitgenodigd om hun onderzoek met elkaar te delen en in discussie te gaan over gedeelde aandachtspunten zoals methoden, benaderingen en referenties, maar ook praktische zaken zoals financiering, organisatie, publicatie en verspreiding. Het doel is opkomende en zich ontwikkelende onderzoeksprojecten te identificeren en te koesteren, bevindingen en beste praktijken te delen, en een netwerk van potentiële medewerkers of mentoren te creëren.

Theorieoverleg

Het Theorieoverleg is een academiebreed platform voor het aanjagen van vernieuwing binnen het onderwijs. In tweemaandelijkse bijeenkomsten onder voorzitterschap van een van de lectoren wordt een voortdurende dialoog gefaciliteerd over onderwijsmethoden, samenwerkingsverbanden tussen theorie- en praktijkdocenten, de betekenis van onderzoek, de verwevenheid van onderzoek met de artistieke praktijk, scriptie-eisen en kwaliteitscriteria, et cetera. In deze tweemaandelijkse bijeenkomsten wordt ruimte geschapen voor kritische (zelf-)reflectie en experiment en voor uitwisseling over en vergelijking van verschillende gezichtspunten en ervaringen. In samenwerking met de lectoraten organiseert het Theorieoverleg seminars en expert meetings en initieert publicaties.

Stimuleringsregeling promovendi

De KABK investeert in een Stimuleringsregeling voor docenten die belangstelling hebben om te promoveren. De KABK biedt financiële steun ten behoeve van de ontwikkeling van een promotievoorstel (aanmoedigingspremie) of de uitvoering van promotieonderzoek (doctoraatsbeurs). Dit is in lijn met de overeenkomst met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het aantal stafleden met een master- of doctoraatsdiploma te verhogen. Sommige deelnemers aan de Stimuleringsregeling zijn toegelaten tot het PhDArts doctoraatsprogramma aan de Universiteit Leiden, anderen zijn verbonden aan andere universiteiten.