Raad van Toezicht geeft opdracht aan Bureau Bezemer & Schubad voor onafhankelijk extern onderzoek KABK

Onderstaand bericht is afgelopen vrijdag 13 november gedeeld met KABK studenten en medewerkers.

Beste studenten, docenten en medewerkers,

Uit de reacties in de klassen, via de mail, in gesprekken en via social media glashelder geworden dat er een sterk gevoel van sociale onveiligheid is binnen de KABK. Dat is voor ons allemaal verschrikkelijk om te horen. Daarom hebben we actie ondernomen en direct een extern meldpunt ingericht, waarover jullie vrijdag bericht hebben gehad. Dat is pas het begin. We hebben signalen gemist en zullen beter moeten gaan luisteren. Het laten verrichten van een onafhankelijk onderzoek is daar onderdeel van.

Wat gaan we doen?

Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad gaat op korte termijn het onafhankelijke externe onderzoek uitvoeren naar de interne cultuur met betrekking tot sociale veiligheid. De opdracht voor dit onderzoek is gegeven door de Raad van Toezicht, het bestuursorgaan dat toezicht houdt op de directie van de KABK, en betreft nadrukkelijk alle onderdelen van onze academie, niets en niemand uitgezonderd. De directie is niet bij de opzet en uitvoering van het onderzoek betrokken. Het doel is om de huidige situatie en de omvang van de zorgen en klachten zoals beschreven in diverse gedeelde verhalen van (ex-)studenten te achterhalen en aanbevelingen te doen voor structurele verbeteringen. Daarbij zijn er geen taboes.

Hoe wordt het onderzoek opgezet

Allereerst worden de onderzoeksopzet, onderzoeksvragen en methodologie ontwikkeld en vastgelegd. Daarop wordt toegezien door de Raad van Toezicht met actieve input van de medezeggenschapsraad (DMR), waarin studenten, docenten en staf zijn vertegenwoordigd. Daarnaast wordt aan de medezeggenschapsraad gevraagd om een werkgroep samen te stellen met daarin een afvaardiging van studenten, docenten en staf. Deze werkgroep draagt er zorg voor dat door Bezemer & Schubad een representatieve groep wordt geïnterviewd.

Zoals eerder aangegeven vindt het onderzoeksproces in alle transparantie plaats. De opzet van het onderzoek wordt vooraf via de website van KABK gedeeld, net als de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien en de vervolgstappen die we vervolgens als academie gezamenlijk zullen zetten. Het onderzoek begint volgende week en zal in het eerste kwartaal van 2021 zijn afgerond.

Concrete acties

Omdat sociale veiligheid topprioriteit is voor ons, gaan we niet wachten op de resultaten van het onderzoek om actie te ondernemen. We pakken daarom onderstaande punten alvast op. Alle begrip als dat nog niet genoeg is voor jullie, weet dat dit ook voor ons nog maar het begin is van een lange reis naar verandering:

  1. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Daar gaan we veel steviger op handhaven. We hebben de hoofden en docenten al nadrukkelijk hierop gewezen. Hier hebben we jullie hulp ook voor nodig. Wanneer jullie onacceptabel gedrag signaleren willen we jullie daarom vragen om dit direct te melden bij de (externe) vertrouwenspersoon, Janny Kamp van bureau Bezemer & Schubad via vertrouwenspersonen@bezemer-schubad.nl of telefonisch via 088-1440200.
  2. De representatie vanuit studenten verbeteren. Vanuit de DMR zijn al een aantal belangrijke suggesties gedaan: versterking van de functie van de klassenvertegenwoordigers, meer sparren met de afdelingshoofden, direct contact met de leiding van KABK (ook in een informele sfeer) en een algemeen beleid waarin openheid en transparantie centraal staan. Hierover houden we iedereen op de hoogte.
  3. Het nog dit jaar openstellen van de vacature voor een Diversity Officer.
  4. Het team studieloopbaanbegeleiders wordt uitgebreid tot in totaal 4 fte, de DMR heeft hier onlangs mee ingestemd.

Hoe verder

Blijft het hierbij? Nee, zeker niet, maar als leiding voelen we een enorme drang om snel verbeteringen in te voeren. In overleg met jullie en vooral dankzij jullie input zullen we nog meer gaan doen. Wij komen graag in actie om van de KABK een sociaal veiligere plek te maken, zodat we inderdaad ons uitgangspunt waar kunnen maken dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd.

Hierbij meer informatie over Bezemer & Schubad vind je op hun website : www.bezemer-schubad.nl en in de bijlage.

Meer informatie over de Raad van Toezicht en de organisatiestructuur van de Hogeschool der Kunsten vind je hier: https://www.hogeschoolderkunsten.nl/organisatie/algemeen

Met vriendelijke groet,
Marieke Schoenmakers
directeur