Sinds 2007 staat het theorieoverleg aan de KABK onder voorzitterschap van Janneke Wesseling. Tijdens deze bijeenkomsten van theoriedocenten van alle afdelingen van de KABK wordt inhoudelijk gesproken over het theorieonderwijs in het algemeen, aan de KABK en aan de specifieke afdelingen. Docenten worden gestimuleerd om ervaringen te vergelijken, lesmethoden uit te wisselen en elkaar te ondersteunen waar nodig.

Het theorieoverleg dient als platform voor de bezinning over vragen als: Wat is de rol die theoriedocenten in het hedendaagse kunstonderwijs hebben te vervullen? Hoe zou een eigentijds theoriecurriculum er uit kunnen zien? Hoe verhoudt de theorie zich tot de praktijk van het contemporaine kunstenaarschap en welke didactiek is daartoe geschikt? Hoe kan onderzoek een duidelijker plek krijgen in het onderwijs? Bij de beantwoording van deze vragen is het uitgangspunt steeds dat kunst- en ontwerppraktijk de belichaming zijn van denken en doen in betrekking tot elkaar: theorie en praktijk zijn geen gescheiden activiteiten.

  • Het theorieoverleg schrijft tweejaarlijks een notitie waarin nader wordt ingegaan op deze vragen. In de notitie wordt de ontwikkeling van het theorieonderwijs aan de KABK geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.
  • Vanuit het theorieoverleg zijn academiebrede onderwijspilots geïnitieerd (Docking Station) die de integratie van praktijk- en theorieonderwijs ten doel hebben.
  • In 2011 en 2014 organiseerde het theorieoverleg samen met het lectoraat de Eerste en Tweede Landelijke Dag van de Theorie.
  • Het theorieoverleg speelt i.s.m. het lectoraat een belangrijke rol in de totstandkoming van de academiebrede propedeuse-cursus Research & Discourse.
  • Het theorieoverleg organiseert i.s.m. het lectoraat vanaf september 2013 het Thesislab, over het hoe en wat van het schrijven van de eindexamenscriptie.