NL / EN
       
   
Onderwijs- en professionele doelstellingen

Onderwijs- en professionele doelstellingen

Propedeuse

De beoordeling van het tweede semester, de propedeusebeoordeling, kan leiden tot een bindend negatief studieadvies. Verwijzing houdt in dat de student tijdens of na de propedeuse geadviseerd kan worden een andere studie binnen of buiten de academie te volgen.

De student dient zich tijdens deze fase van de studie de volgende competenties eigen te maken.

- Creërend vermogen: de student kan iets maken vanuit de kennis en vaardigheden die hij in de lessen heeft opgedaan.

- Vermogen tot kritische reflectie: de student kan eigen werk ter discussie stellen en op effectiviteit en kwaliteit beoordelen.

- Vermogen tot groei en vernieuwing: de student kan nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten verwerven op theoretisch en praktisch niveau.

- Organiserend vermogen: de student kan een eigen werkproces tot ontwikkeling brengen en is in staat zijn eigen werk te documenteren en te archiveren.

- Communicatief vermogen: de student kan de keuze voor het gebruik en de inzet van bronnen, materialen en/of ontwerpoplossingen beargumenteren.

- Omgevingsgerichtheid: de student heeft een brede interesse in maatschappelijk en culturele ontwikkelingen en herkent verschillende visies van het ontwerpen.

- Vermogen tot samenwerken: de student kan zijn doelen realiseren in afstemming met anderen.

 De competenties van de propedeuse worden bereikt met behulp van de in de vorige paragraaf beschreven studieonderdelen. In verband met een aanscherping en herziening van het programma worden de vakken op het moment van het samenstellen van de studiegids opnieuw beschreven. Zo gauw de beschrijvingen beschikbaar zijn, worden ze vermeld op de website van de Koninklijke Academie. Dit geldt ook voor de studieonderdelen in de overige jaren.

Tweede jaar

De student dient zich in dit jaar de volgende competenties eigen te maken:

- Creërend vermogen: de student kan methodisch en vanuit een eigen idee werken aan een ontwerpprobleem.

- Vermogen tot kritische reflectie: de student kan werk van zichzelf en anderen ter discussie stellen en op effectiviteit en kwaliteit beoordelen, een kritische attitude is aanwezig.

- Vermogen tot groei en vernieuwing: de student weet nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten, en kritiek van anderen in te zetten voor de ontwikkeling van zijn eigen werk.

- Organiserend vermogen: de student kan zijn werkproces managen, met zicht op tijd en prioriteit.

- Communicatief vermogen: student kan een opdracht interpreteren en in woord en beeld ‘de-briefen’.

- Omgevingsgerichtheid: de student laat zich inspireren door maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en kan die in zijn eigen werk benoemen, hij kan de doelgroep voor zijn werk benoemen.

- Vermogen tot samenwerken: de student kan samenwerkingsverbanden aangaan en zijn talenten daarin benutten.

Derde jaar

De student dient zich tijdens deze fase van de studie de volgende competenties eigen te maken:

- Creërend vermogen: de student kan een ontwerpprobleem formuleren en onderzoek inzetten om een ontwerpoplossing te ontwikkelen.

- Vermogen tot kritische reflectie: de student kan zijn eigen werk relateren aan ontwikkelingen in het vak in een culturele en maatschappelijke context en hierin stelling nemen.

- Vermogen tot groei en vernieuwing: de student ontwikkelt een persoonlijke visie op ontwerpen vanuit een open houding.

- Organiserend vermogen: de student kan een balans vinden tussen ontwerpen, facilitaire en productiegerichte activiteiten.

- Communicatief vermogen: de student kan zijn werk(wijze) overtuigend presenteren en toelichten.

- Omgevingsgerichtheid: de student kan verbanden leggen tussen zijn eigen werk en dat van anderen en tussen zijn eigen werk en het publiek. De student kan met zijn werk adequaat op doelgroepen inspelen.

- Vermogen tot samenwerken: de student kan zich doelgericht in verschillende rollen en met verschillende verantwoordelijkheden en belangen in het ontwerpproces inzetten.

 Dit impliceert dat je als student:

- beschikt over de vaardigheden, inzichten en intellectuele bagage om binnen de beroepspraktijk een rol te kunnen spelen;

- in verschillende gemeenschappelijke opdrachten je eigenheid tot uiting kunt brengen;

- in verschillende gemeenschappelijke opdrachten en in de formulering van eigen opdrachten toont geïnteresseerd te zijn in de verschillende aspecten van de beroepspraktijk;

- voldoende positieve ervaring opdoet bij het doorlopen van een stage, het doen van onderzoek of het deelnemen aan een studentenuitwisseling met een vergelijkbaar onderwijsinstituut in het buitenland.

Eindexamenjaar

De competenties die de student zich in de eindfase eigen dient te maken, zijn gelijk aan de eindkwalificaties van de opleiding.

- Creërend vermogen: de student kan een innovatief concept ontwikkelen en dit uitwerken tot een eigenzinnig en betekenisvol beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dat op een vernieuwende manier in een context inzetten.

- Vermogen tot kritische reflectie: de student kan het eigen werk en dat van anderen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en is in staat de uitkomsten hiervan te doordenken ten bate van het eigen werk.

- Vermogen tot groei en vernieuwing: de student kan zijn visie en vermogens en zijn werk en werkwijze verder ontwikkelen en verdiepen, op een manier die past bij zijn persoon en gerelateerd is aan zijn discipline.

- Organiserend vermogen: de student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden.

- Communicatief vermogen: de student kan zijn werk onderbouwd en inspirerend presenteren en toelichten en er over onderhandelen met zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen.

- Omgevingsgerichtheid: de student heeft een visie op de rol en de positie van zijn discipline in de samenleving en kan zijn werk en opvattingen relateren aan die van anderen en aan ontwikkelingen in de culturele en maatschappelijke context.

- Vermogen tot samenwerken: de student kan samenwerkingsverbanden regisseren en er inhoud en kwaliteit aan geven.

 

 

 
   
Twitter