NL / EN
   


Student Portal

 
   
Onderwijs- en Professionele doelstellingen

Graduation project 'GHBI- Gabriel Holysz Body Instituut' | Gabriel Holysz, Interior Architecture & Furniture Design 2014, Winner Department Award, Winner Schuitema Award

Image: Graduation project 'GHBI- Gabriel Holysz Body Instituut' | Gabriel Holysz, Interior Architecture & Furniture Design 2014, Winner Department Award, Winner Schuitema Award

Collectieve feedback

Aan het einde van het eerste en het derde blok geeft de student een korte presentatie over het werk uit de voorafgaande periode integraal aan alle docenten en aan medestudenten. Dit is een informeel feedbackmoment, informatief en bedoeld als oefening in presenteren. Deze presentatie kan leiden tot op maat geformuleerde doelen/doelstellingen voor het komende blok.

 

Individuele beoordelingen

Aan het einde van elk semester presenteert de student het werk uit de voorafgaande periode per vak aan de desbetreffende docent en mede studenten. Dit kan leiden tot op maat geformuleerde doelen/doelstellingen voor het komende semester.

 

Collectieve beoordelingen

Elk semester eindigt met een korte presentatie van de student over het werk uit de voorafgaande periode; het betreft zowel (re)presentatie van de ontwerpopgave als die van de overige vak-oefeningen. Het is een formeel beoordelingsmoment, informatief en bedoeld als oefening in presenteren. De student presenteert zijn werk rechtstreeks aan de (examen)commissie, het docententeam en het publiek (medestudenten) tijdens de collectieve beoordelingen. De student krijgt tijdens de presentatie direct feedback op zijn werk en er is ruimte voor dialoog. De uiteindelijke beoordeling en het onderlinge commissieoverleg daarover vinden zonder het bijzijn van de student plaats.

Doel is om middels deze interactie met het team zicht te krijgen op het werk van de student(en), de capaciteit tot reflectie en het gezamenlijk maar op maat formuleren van korte termijn doelen/doelstellingen voor het komende kwartaal of studiejaar. De formule draagt bij aan het waarborgen van de algehele kwaliteit van het onderwijs op de afdeling, de individuele eigen input van de student, de voortgang en continuïteit in het studieproces.

 

Beoordeling Propedeuse

Bindend studieadvies na het eerste jaar, de propedeuse. Zowel halverwege als aan het einde van het eerste studiejaar wordt getoetst of de student zich voldoende ontwerpkwaliteiten heeft eigen gemaakt en zichtbaar talent heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een potentieel goed ontwerper. Ook zal beoordeeld worden of de student in staat is zich vanuit de ontwerppositie te verbinden met zijn of haar –eigen- leefwereld. Het volledige overzicht van te beoordelen propedeuse competenties is te vinden in het schema aan het eind van dit hoofdstuk.

 

Competenties

De student dient zich tijdens de studie de IAMO 'Competenties –Ruimtelijk-Vormgever' eigen te maken. Dit betekent dat de student als ontwerper zelfstandig in het beroepenveld kan functioneren. Zijn ontwikkeling tot een generiek allround ontwerper is het primaire doel van de opleiding. Hij is dusdanig gevormd dat hij de opgedane kennis en ervaring in beroepssituaties toe kan passen. Dit stelt eisen aan de persoon en de persoonlijkheid van de ontwerper.

Een aan de KABK opgeleide ontwerper vormt een persoonlijke visie op het vak van ontwerper en zijn plek in de samenleving. Hij weet op een verrassende en gelaagde manier betekenissen over te dragen en te reflecteren op ontwikkelingen in de discipline en de maatschappij. Vanuit een onderzoekende houding en een zelfstandig werkproces is de student in staat nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten, op te pikken en verder brengen, te werken aan verdieping en uitwerking van de eigen visie, missie en oeuvre. Daarbij zoekt hij of zij naar de problemen van het programma van eisen om ze vervolgens te kunnen oplossen, vormgeven en vertalen.

Van groot belang is ook de bewustwording van de student van de culturele, sociale, technologische en economische ontwikkelingen om hem heen. Engagement vormt de voedingsbodem voor zijn werkwijze. Wil de ontwerper op relevante wijze zijn rol kunnen vervullen, dan is het empathisch vermogen cruciaal, hij is zich bewust van zijn publiek.

De student leert zijn eigen positie als ontwerper te ontwikkelen en te profileren. Daarvoor is het nodig dat hij zijn eigen voorkeuren leert ontdekken, onderzoeken, bevragen en vormgeven. Daarvoor is naast een zelfstandige mentaliteit en reflectieve ontwerphouding, voldoende brede theoretische en artistieke vorming een voorwaarde. De student dient in staat te zijn tot kritische reflectie, zodat hij het eigen werk en dat van anderen kan beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen.
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved