NL / EN
   


Student Portal

 
   
Voorbereidend jaar

preparatory

Rooster 2017-2018

Het Voorbereidend jaar is bestemd voor gemotiveerde mensen die nog onvoldoende voorbereid zijn om al toegelaten te kunnen worden tot de eigenlijke studie of behoefte hebben aan een brede oriëntatie en voorbereiding voorafgaand aan de academiestudie zelf. Het Voorbereidend jaar leidt op voor alle studierichtingen van de KABK. Het Voorbereidend jaar heeft oriënterende, selecterende en stimulerende doelstellingen.

Vakomschrijvingen:

Werkgroep periode 1: Amber Beernink / Niels Vis / Marthe Prins and Kim Nuijen

Werkgroep periode 2: Amber Beernink

Werkgroep periode 2: Niels Vis

Werkgroep periode 2: Kim Nuijen

Time/Space/Audience: Nieke Koek

Observing and processing the world around you: Zanne Zwart, Gosse de Kort and Maartje Lammers

Observing and processing the art world: Floris Kruidenberg, Marthe Prins and Channa Boon

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen om te zien of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn deel te nemen aan het professionele kunstprogramma en er voldoende motivatie is om het gehele jaar vol te maken. Het niveau van kennis en kunde aangaande de wereld van de kunsten wordt getoetst. Een open en experimentele houding is essentieel. 

De toelating bestaat uit een toelatingsdag waarop er gewerkt wordt aan een praktische opdracht en er een gesprek plaatsvindt waarbij de kandidaat het meegebracht portfolio overlegt. Een portfolio is een map aangelegd met zelfgemaakt werk. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen, ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. De student kan ook een laptop meenemen waarop zijn of haar filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat de kandidaat met dit werk laat zien wat hij/zij gedaan heeft de afgelopen tijd.

Er wordt gekeken naar het creatieve vermogen, motivatie, aanleg, ideevorming, eigenheid/originaliteit, vermogen tot groei, de diversiteit en omgang met materialen en technieken. Daarnaast wordt er ook gekeken naar diversiteit van het werk in gebruikte en onderzochte materiaal en technieken. In het gesprek met de kandidaat worden al deze aspecten besproken. Na de toelatingsdag wordt besloten worden of de student toelaatbaar is.

Na de eindbeoordeling in het Voorbereidend jaar kan men, afhankelijk van studieresultaten, toegelaten worden tot de eigenlijke studie aan de Academie. Behalve dat het mogelijk is om direct voor het Voorbereidend jaar toelating te doen, kan het ook gebeuren dat na aanmelding voor de Academie het advies gegeven wordt eerst het Voorbereidend jaar te volgen. Het Voorbereidend jaar is bedoeld voor mensen die hun vwo, havo of mbo 4 reeds behaald hebben.

Wanneer je nog niet aan deze toelatingseis voldoet, bestaat de mogelijkheid om door middel van een contract de benodigde vooropleiding te behalen aan de School voor Jong Talent (SvJT), de eigen VO–school van de Academie. Zie hiervoor het kopje ‘speciaal gecombineerde leerweg’. Daarnaast is het mogelijk een speciale test te doen om aan te tonen dat de student over een voldoende havo–denkniveau beschikt. Wij raden alle deelnemers van het Voorbereidend jaar daarom aan wanneer zij geen havo–, vwo– of mbo–diploma hebben behaald deze test zo spoedig mogelijk te doen. Bij een negatieve uitkomst wordt er afgeraden verder deel te nemen aan dit voortraject en naar een andere geschikte opleiding buiten de Academie gezocht. Voor meer informatie kunt u terecht op het spreekuur van de Voortrajecten. Een afspraak voor het spreekuur wordt gemaakt via de Studentenadministratie: 070–3154770.

Neem contact op met Nieke Koek voor informatie over deelname aan dit schooljaar.

Programma

Het programma bestaat uit diverse lessen van docenten die verbonden zijn aan de KABK. De vakken die gegeven worden, kunnen worden omschreven als ‘waarneming en verwerking van de rauwe wereld/wereld om je heen’, ‘waarneming en verwerking van de kunstwereld’, ‘tijd, ruimte, publiek’ en ‘vakgroepen’. Deze vakken zullen gericht zijn op het communicatieve vermogen en het vermogen ervaringen en waarnemingen om te zetten in beelden. De nadruk ligt op de studiehouding en mentaliteit die nodig is om aan de kunstacademie te kunnen studeren.

Het jaar is te verdelen in drie periodes. De periode voor de Kerstvakantie zal een brede oriëntatie als basis hebben waarin ruime opdrachten gegeven worden die naar eigen idee kunnen worden uitgewerkt. In deze eerste periode is er sprake van het opdoen van veel ervaring in het zien van tentoonstellingen, films en andere culturele uitingen en het geven van een reactie hierop. Bij deze eerste periode hoort een abonnement op voorstellingen in het Filmhuis en Theater aan het Spui. De student volgt een opleiding waarvan een voltijd inzet, zelfstandigheid en actieve deelname wordt verwacht.

Na dit eerste semester kiest de student in welke richting hij verder wil werken en daarom is het tweede semester, van januari tot en met maart, individueler en specifieker gericht op een bepaald vakgebied. Er zal contact gelegd worden met een bachelor afdeling van de Academie naar keuze.

Het derde gedeelte van de opleiding bestaat uit zes weken, startend begin april, waarin de student op de afdeling naar keuze zelf gaat werken om zo goed voorbereid te worden op de toelating die eind mei volgt. Deze opleiding heeft dus een trapsgewijze basis. Afwijkende programma’s zijn in overleg mogelijk, indien het overige onderwijsaanbod dat toelaat. Ook kun je werken in de diverse werkplaatsen met in achtneming van de daar geldende procedures en regels. Er worden tevens excursies en projecten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen.

Beoordelingen

Er zijn twee beoordelingsmomenten. Het eerste is in december. Bij dit toetsingsmoment zijn de hoofddocenten van de verschillende bachelor afdelingen betrokken. Het tweede is eind mei. Er wordt een rapport gegeven naar aanleiding van deze eindbeoordeling dat tevens het certificaat ter bewijs is van deelname aan het jaar. Aan deze eindbeoordeling is ook een toelating gekoppeld. De student presenteert het werk en kiest een afdeling waar hij/zij toelating voor wil doen. Een speciale commissie van deze afdeling zal een aparte toelating afnemen. Mocht de student afgewezen worden dan heeft hij/zij voldoende tijd over om aan een beter portfolio te werken en alsnog mee te doen met de reguliere toelatingsrondes van de specifieke afdelingen. Het Voorbereidend jaar is succesvol afgesloten als de student is toegelaten. Gedurende het schooljaar zijn er drie oefenpresentaties en twee tussenbeoordelingen.

Werkplek

Wij adviseren alle studenten van het Voorbereidend jaar een eigen werkplek/atelier te creëren zodat er ook thuis rustig gewerkt kan worden en er allerhande materialen voorhanden zijn.


Materialen

Per vak wordt er duidelijk gemaakt welke materialen er nodig zijn. Binnen het academiegebouw is een winkeltje gevestigd waar materialen gekocht kunnen worden met contact geld en via pin. In de diverse werkplaatsen kunnen ook materialen worden aangeschaft, echter in de werkplaatsen betaal je via de (opgeladen) studentenpas. Ook is er velerlei apparatuur te huur via de uitleenpunten. Meer informatie hierover is te vinden via “werkplaatsen” in het linker keuzemenu. De uiteindelijke kosten voor materialen zijn zeer individueel en sterk afhankelijk van de eigen ideeën en keuzes.

Zelfstandigheid

Eigen inzet en de groepsdynamiek zijn erg belangrijk in het voorbereidend jaar. De docenten zijn de aangevers en jij doet de rest zelf. Onderneem zelf veel, doe zelf onderzoek. Bij interesse in materialen en disciplines onderzoek je zelf verder wat dit betekent. Leg contact met studenten. Het beeldend uitingsvermogen is in alle opzichten zo breed dat de docenten aandragers zijn van de diverse mogelijkheden, maar het onderzoek ligt altijd bij jezelf.

Wij verwachten minimaal één cultureel bezoek per week. Ook het bijhouden van een persoonlijk archief is noodzaak. Hierin komen de culturele bezoeken terug mét een reactie erop (in tekst en beeld), staan voor jou interessante krantenartikelen/foto’s/kunstenaars en kunstwerken. Ter informatie en inspiratie.

Het accent ligt op het ontwikkelen van eigenheid en concept. Een misverstand is dat dit nauw samenhangt met het perfect beheersen van technieken.

Voor de algemene ontwikkeling en culturele bagage zijn binnen het curriculum verschillende, verplichte bezoeken aan het Filmhuis en het Theater aan het Spui reeds opgenomen in het programma. Dit is een eerste aanzet, wij verwachten van de leerling een betrokken houding bij deze bezoeken en een open, nieuwsgierige houding in het ondernemen van culturele bezoeken op eigen initiatief.

Algemene informatie

Deelnemers aan het voorbereidend jaar zijn niet ingeschreven als student en ontvangen geen studiefinanciering. De kosten voor deelname aan het voorbereidend jaar in schooljaar 2017-2018 zijn € 2050. 

Door het ontbreken van bekostiging door de overheid is het contactonderwijs minder intensief dan de eventueel daarop volgende jaren in de bachelor studie. Er wordt tijdens het voorbereidend jaar veel inzet en initiatief van de studenten zelf gevraagd.

Bij voortijdige beëindiging ná 1 november 2017 van het voorbereidend jaar is het niet mogelijk om het collegegeld en de extra kosten terug te krijgen.

Er zal in het rooster voldoende tijd over zijn  om desgewenst een bijbaan te hebben om in de kosten te voorzien.

De lessen vinden plaats op drie dagen zodat er voor de student voldoende tijd in de week is om werk te creëren, culturele bezoeken af te leggen en voor het hebben van een eventuele bijbaan om in de kosten te kunnen voorzien. Naast deze lesdagen zijn er vijf presentatiedagen, excursies, projecten, een voorlichtingszaterdag en de open dag waarop de student aanwezig dient te zijn.

Om toelating te doen voor het Voorbereidend jaar kan je je inschrijven via de aanmeldlink voor de toelatingsdag. Voor verdere informatie kun je bellen naar de KABK: 070 315 47 70 en via de Studentenadministratie een afspraak voor het spreekuur maken.

Coördinatie
Zanne Zwart

Nieke Koek
voortraject@kabk.nl
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved