NL / EN
   


Student Portal

 
   
Overzicht studieprogramma voltijd/deeltijd

Graduation project 'Slightly Strange Matters' | Sha Yee Jin, Graphic Design 2014, Nominee Department Award, Winner Goedman Award Graphic Design

Image: Graduation project 'Slightly Strange Matters' | Sha Yee Jin, Graphic Design 2014, Nominee Department Award, Winner Goedman Award Graphic Design

Propedeuse

Het eerste jaar is een avontuurlijke verkenning van de kwaliteiten van de student in allerlei aspecten van het grafisch ontwerpen. Dit gebeurt met uitdagende opdrachten die een beroep doen op nieuwsgierigheid en creativiteit. Korte en langere opdrachten wisselen elkaar af en brengen de studenten tot in de uithoeken van hun vakgebied. Veel nadruk ligt op het onbevangen, met plezier werken en pas achteraf beschouwen. De studenten proberen verschillende manieren van werken uit en krijgen een eerste inzicht in hun beeldend vermogen en de waarde van hun ideeën.

Bijna ongemerkt zetten ze zo de eerste stappen in de ontwikkeling van een eigen beeldtaal en visie. Belangrijk in het eerste jaar is het opbouwen van een flinke stapel werk, die een eerste vertrouwen geeft en de weerbaarheid voor de rest van de studie versterkt.

Gedurende het jaar zijn er opdrachten waarin de studenten verplicht van de werkplaatsen gebruik maken. In het theorieonderwijs ligt de nadruk op het leren kennen van het eigentijdse grafisch ontwerp, met aandacht voor uiteenlopende opvattingen en benaderingen. Bij de eindbeoordeling moet zowel de student als de opleiding de vraag kunnen beantwoorden of grafisch ontwerpen een vak voor hem is en of hij geschikt is voor dit vak. De student moet daarbij duidelijk aan kunnen geven in welke onderdelen van het vak hij het meeste geïnteresseerd is.

Uitgangspunten

1. Kennismaking met het vakgebied, zowel praktisch als theoretisch.

2. Centraal staat de eigen creatieve en intellectuele ontwikkeling van de student.

3. Vakken op het rooster worden naast elkaar aangeboden. Ze richten zich op bepaalde aspecten van het vak en de cultuur, zowel inhoudelijk als technisch, en het verbreden van het referentiekader. Naast de vakken op het rooster zijn er twee projectweken, een afdelingsbrede voor alle jaren, en een academiebrede voor alle propedeusegroepen, plus een excursieweek. Praktijkprojecten worden in het kader van de lessen aangeboden.

Studieonderdelen

1. Ontwerp

2. Beeld

3. Typografie en Letters

4. Interactie

5. Tekenen

6. Theorie: Actuele Beeldcultuur

7. Academiebreed: Kunsttheorie en Inleiding in de Wetenschap

 

Jaar 2

In het tweede studiejaar werken de studenten aan een reeks uitdagende ontwerpopdrachten. Daarbij ligt de nadruk op verdieping van inzicht in het vak en het versterken van de persoonlijke kwaliteiten als ontwerper. Er is veel ruimte voor onderzoek. In de opdrachten komen onder andere de publieke ruimte en het denken in publieksgroepen aan de orde. Er zijn reële en fictieve, verplichte en vrije opdrachten. In de loop van het jaar maakt het ‘studeren in vakken’ plaats voor begeleiding door verschillende docenten bij de gezamenlijke opdrachten. Elke docent bestrijkt een ander expertisegebied: Ontwerp, Beeld, Typografie, Interactie. De studenten kunnen hun werk met verschillende docenten bespreken. Daarnaast volgen ze Letterstudio, PlayLab of Design Office en zetten ze een eigen Individueel Studietraject op. Theorie staat in het teken van de geschiedenis van het grafisch ontwerpen in zijn culturele en maatschappelijke context en legt een relatie met het werk van de studenten. Verder ligt de focus ook op presentatie en expositie van het eigen werk.

 Uitgangspunten

1. Verdieping in het vak.

2. Versterking van de persoonlijke kwaliteiten als ontwerper.

3. Meer aandacht voor onderzoek.

4. Begeleiding door docenten met verschillende specialisaties bij gezamenlijke opdrachten.

5. Er wordt een keuze gemaakt voor Letterstudio, PlayLab of Design Office

6. Het Individueel Studietraject dient als instrument ter verbreding of verdieping van de studie.

7. Praktijkprojecten, zowel in het kader van de lessen als van het Individueel Studietraject.

8. Organisatie van tentoonstellingen en presentaties.

Studieonderdelen

1. Ontwerpopdrachten, met begeleiding in:

- Ontwerp

- Beeld

- Typografie

- Interactie

2. Theorie: Ontwerpgeschiedenis

3. Keuze: Letterstudio, PlayLab of Design Office

4. Techniek: Coding

5. Individueel Studietraject

 

Jaar 3

Het derde studiejaar draait eveneens om het werken aan complexe ontwerpopdrachten. In dit jaar ligt een nadruk op de relatie van de grafisch ontwerper met de maatschappij. Dit komt tot uitdrukking in het theorieprogramma, de opdrachten en de stage. Een van de uitgangspunten van de opleiding is dat de studenten naarmate de studie vordert steeds meer zelf accenten leggen; in het derde jaar wordt veel van ze verwacht. De studenten zijn zelf in hoge mate verantwoordelijk voor het inschakelen van de begeleiding en hebben grote vrijheid in de manier waarop ze de opdrachten benaderen. Zo kunnen ze besluiten – dit zijn maar voorbeelden – meer voor nieuwe media te ontwerpen, zich op het samengaan van tekst en beeld richten of opdrachten vooral typografisch invullen. De nadruk in het lesprogramma komt te liggen op vakoverschrijdende samenwerking en multidisciplinaire kennis. Door goed gebruik te maken van PlayLab, Design Office, de Letterstudio en het Individueel Studietraject kunnen studenten zich verbreden, specialiseren en extra vaardigheden en technieken opdoen. Theorie is in dit jaar filosofie en staat in het teken van reflectie over actuele maatschappelijke thema’s. Het doel daarvan is de studenten aan te zetten een visie op hun persoonlijke verantwoordelijkheid als ontwerper te ontwikkelen en hun ideeën over het ontwerpen in hun maatschappelijke visie te funderen. De stage vindt plaats in het tweede semester.

Uitgangspunten

1. Nadat in het eerste jaar de nadruk lag op de ontdekking van de eigen kwaliteiten, en in het tweede jaar op de verdieping van inzicht in het vak, ligt het accent in dit jaar op de relatie met de maatschappij.

2. De ‘vakken’ schuiven verder in elkaar; in het tweede semester begeleiden de opdrachten-docenten gezamenlijk een grote opdracht met een maatschappelijk relevant thema.

3. De studenten maken een keuze voor Letterstudio, PlayLab of Design Office.

4. Het Individueel Studietraject dient als instrument ter verbreding of verdieping van de studie; praktijkprojecten vinden in het kader van het Individueel Studietraject plaatst.

Studieonderdelen

1. Ontwerpopdrachten, met begeleiding in:

- Ontwerp

- Beeld

- Typografie

- Interactie

2. Theorie: Filosofie

3. Keuze: Letterstudio, PlayLab of Design Office

4. Techniek: Coding

5. Individueel Studietraject

Jaar 4

Dit jaar staat geheel in het teken van het examen. Het eerste semester is verkennend van aard, door diverse ontwerpopdrachten te doen, die zowel een visuele als een inhoudelijke kant hebben n mogelijke voorlopers kunnen zijn voor het centrale thema van het afstuderen. Vanaf het tweede semester wordt er daadwerkelijk met de afstudeerfase begonnen. Gemotiveerd door deadlines gaan de studenten aan de slag om bij de eerste beoordeling voldoende werk van voldoende niveau te hebben om tot de eindfase te worden doorgelaten.

Het theorieonderwijs staat in het teken van de scriptie die als theoretisch vooronderzoek voor het eindexamenproject geschreven wordt. Daarnaast is er een voorbereiding op de aard van het eindexamen en de beroepspraktijk, en worden de studenten begeleid bij het aanleggen van een portfolio.

Uitgangspunten

1. In dit jaar ligt de nadruk op de positie en positionering van de student als grafisch ontwerper in zijn discipline en de maatschappij.

2. Het hele jaar staat in het teken van het examen; de studenten werken vanaf het begin van het jaar aan projecten waarop ze kunnen afstuderen.

3. Het Individueel Studietraject dient als instrument ter verbreding of verdieping van de studie.

4. Studenten die op een letterproject afstuderen maken gebruik van begeleiding door de Letterstudio.

Studieonderdelen

1. Eindexamenprojecten, met begeleiding in:

- Ontwerp

- Beeld

- Typografie

- Interactie

2. Theorie: Scriptie

3. Beroepsvoorbereiding

4. Individueel Studietraject
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved