NL / EN
   


Student Portal

 
   
Studiepunten, EC

Een EC (European Credits, afgekort EC, Europese studiepunten) is een maateenheid voor de studiebelasting in tijd. De studiebelasting bestaat uit alle activiteiten die een student voor een bepaald studieonderdeel uitvoert, dus niet alleen de contacturen en lesuren, maar ook de zelfstudie uren. 

Het systeem heet voluit: European Credit Transfer and Accumulation System (Europees systeem voor overdracht en stapeling van studiepunten).

Een studiejaar bestaat uit 42 weken van 40 uur, dus 1680 uur. 1 EC staat voor een studiebelasting van 28 uur. Er zijn 60 EC in een voltijdstudie per jaar: 60 x 28 uur = 1680 uur.

Een HBO-bacheloropleiding bestaat uit vier jaar van elk 60 EC. Studenten moeten voldoende EC halen om de studie voort te zetten en alle 240 EC van het programma behalen om de studie af te ronden en de titel Bachelor te krijgen.

Toekenning studiepunten

De studielast van de verschillende studieonderdelen is uitgedrukt in EC. Na de verschillende individuele beoordelingen volgt de collectieve beoordeling. Pas na de collectieve beoordeling krijgen studenten de studiepunten toegekend. Dan beoordeelt het docententeam (het collectief: vandaar: collectieve beoordeling) de integrale ontwikkeling van de student en de resultaten van alle studieonderdelen tezamen. Dit geldt voor zowel de voltijdstudie als de deeltijdstudie.

Alle studieonderdelen van een semester hebben samen een totale studielast van 30 EC (vt en dt nieuwe stijl). Vijf studiepunten uit dit semestertotaal zijn gereserveerd voor de collectieve beoordeling. Deze studiepunten worden pas na een voldoende collectieve beoordeling, wanneer de docenten het werk in samenhang bijeen zien, toegekend. De reden hiervoor is dat er sprake is van een beoordeling van de integrale ontwikkeling van de student.

Als er nog onderdelen moeten worden afgerond, worden ook de studiepunten voor het collectief aangehouden totdat aan de afspraken en verplichtingen is voldaan. Bij deeltijd oude stijl is de constructie hetzelfde, maar gaat het in de eerste jaren van de studie om vier studiepunten per semester. De studiepunten voor het collectieve oordeel worden definitief toegekend wanneer alle onderdelen van het semester naar behoren zijn afgerond.

Toekenning studiepunten internationale uitwisseling

Uitgaande KABK studenten krijgen hun studiepunten toegekend volgens het in het gastinstituut geldende systeem. Inmiddels is dit in veel landen het EC systeem. Zoniet, dan wordt vastgesteld hoe de toekenning kan worden geregeld. De stafmedewerker Internationalisering stelt in samenwerking met het hoofd, voorafgaand aan de uitwisseling de studielast van het uitwisselingsprogramma vast. 

Buitenlandse studenten die aan de KABK studeren, vallen onder het hier geldende protocol. Bij verschillen van studiepuntensysteem wordt een individuele regeling getroffen.

Toekenning studiepunten 'gaststudenten'

Studenten van andere instellingen zoals de Universiteit Leiden, die onderwijs willen volgen aan de KABK, hebben een akkoord verklaring nodig van hun eigen instituut en van de KABK. Zij krijgen na een voldoende beoordeling een verklaring waarin de studielast van het gevolgde programma en de studiepunten in EC worden vermeld.

Toekenning studiepunten stage 

Voorafgaand aan de stageperiode wordt een stageplan gemaakt. Er zijn tussen- en eindbeoordelingen en er wordt een presentatie en een verslag van de stageperiode verwacht. Als aan alle voorwaarden is voldaan, worden de studiepunten toegekend. Lees ook de brochure met uitgebreide stage-informatie.

Toekenning studiepunten Individueel Studietraject

Er zijn studiepunten gereserveerd voor het Individueel Studietraject (IST). De werkzaamheden verricht in het kader van het Individueel Studietraject kunnen niet altijd deel uitmaken van de collectieve beoordeling, bijvoorbeeld wanneer het een Minor of een Leids keuzevak betreft. De beoordeling door externen wordt dan overgenomen.

De coach ondertekent het plan vooraf en zorgt achteraf, als alle in orde is, voor een Studiepunten verklaring. Hiervoor is een formulier ontwikkeld. Studiepunten die verworven zijn door activiteiten in het Individueel Studietraject worden, net als alle andere studiepunten, pas na de collectieve beoordeling toegekend.

Toekenning studiepunten minor

Academiestudenten die een minor volgen aan de Universiteit Leiden kunnen, bij een voldoende resultaat, maximaal 36 EC (vt en dt nieuwe stijl) en 35 EC (dt oude stijl) inzetten binnen hun opleiding. Dit is de ruimte die het Individueel Studietraject biedt. Als een minor een grotere omvang dan 36 EC heeft, worden de extra behaalde studiepunten wel vermeld, maar vormen zij geen deel van het verplichte programma.

Kijk voor actuele informatie in de Study Guide of op de Engelse versie van onze website.
   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved