NL / EN
       
   
Samenwerkingsprojecten met VO-scholen

Rooster 2014-2015

Om de aansluiting met het VO-onderwijs te verbeteren en om leerlingen in het VO-onderwijs de kans te geven om zich terdege voor te bereiden op een studie in het kunstvakonderwijs heeft de KABK een aantal samenwerkingsverbanden met scholen binnen en buiten Den Haag. Tevens bevindt zich een aantal projecten in een ontwikkelingsfase. De oriëntatie van veel VO-scholen richt zich meer en meer op kunst en cultuur; de instelling van de zogenaamde cultuurprofielscholen getuigt hier van.

VO-scholieren vinden het vaak moeilijk zich een reëel beeld te vormen van een studie aan een kunstvakopleiding. Daarnaast blijken kunstvakopleidingen doorgaans andersoortige kwaliteitseisen te stellen dan de leerstof die aangeboden wordt in het VO-onderwijs binnen de kunstvakken. De leerstof binnen de kunstvakken is vaak onvoldoende gericht op talentontwikkeling. Tegenwoordig komen verschillende kunstklassen van de deelnemende VO-scholen gedurende een middag per week naar de Academie, waar dan lessen gevolgd worden die aanvullend zijn op het eigen schoolprogramma. Dit gebeurt zowel in onder- als bovenbouw. Daar waar mogelijk worden de lessen op de Academie ondergebracht binnen het reguliere schoolprogramma, zodat de studielast deel uitmaakt van het reguliere programma.

Leerlingen kunnen vanuit deze programma’s doorstromen naar intensievere vormen van voorbereiding, zoals de eigenlijke Voortrajecten, de School voor Jong Talent of het Voorbereidend jaar. In de nabije toekomst zullen ook leerlingen van externe scholen mogelijk hun examen KUBV via de KABK kunnen doen.

Opbouw en vakken

In de eerste drie jaren van het ‘kunstplan’ maken de leerlingen kennis met de verschillende studies die de Academie biedt. Ze krijgen een brede basis om later in de bovenbouw keuzes te kunnen maken. Wij voldoen in de eerste drie jaren aan de daarvoor gegeven kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs, te weten:


1. Kerndoel 48: Het produceren van kunst
“De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.” Binnen iedere les wordt ruimschoots aandacht besteed aan reflectie. In alle opdrachten gaat het erom de eigen verbeelding in te zetten, begeleid door de docent. Zo worden de leerlingen gestimuleerd om hun belevingswereld weer te geven in twee– en driedimensionale dingen en digitale producten. Ervaringen van de leerling worden in dummies vastgelegd en later gebruikt bij het maken van voorstudies en het bedenken van onderwerpen voor autonome opdrachten. De dummy is een persoonlijk dagboek waar de leerling ook buiten de les om in kan werken. Dit boek levert een belangrijke bijdrage bij de invulling van dit kerndoel. Het gaat bij dit kerndoel vooral om de productie van kunst en dat is wat elke les in de breedste zin van het woord gebeurt.

 

2. Kerndoel 49: Eigenzinnig werk presenteren

“De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.” Het presenteren van eigen werk vindt vaak plaats binnen elke afzonderlijke les en na afronding van een blok lessen binnen één discipline. Daarnaast leert de leerling om binnen de eigen groep te praten over zijn werk en de begrippen te kennen om zijn verhaal zo goed mogelijk toe te lichten. Aan het einde van een schooljaar worden alle werken gezamenlijk gepresenteerd aan alle belangstellenden. In een collectieve expositie, gemaakt door de leerlingen zelf, kan er gekeken en gepraat worden over het werk.

 

3. Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst

“De leerling leert, op grond van enige achtergrondkennis, te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater–, dans– en filmvoorstellingen.”

Binnen het kunstplan wordt ruim aandacht besteed aan excursies waarbinnen het kijken naar kunst centraal staat. Afzonderlijk kan elke groep per discipline een excursie gepland hebben, maar er is ook altijd een collectieve excursie met alle leerlingen tezamen. Tijdens deze excursies beleeft de leerling kunst en cultuur. Hierbij leert de leerling kunst te begrijpen en te waarderen. Er is altijd een opdracht verbonden aan deze excursies en de leerling maakt er een verslag over in zijn dummy. Daarnaast is er binnen het academiegebouw vaak een tentoonstelling in de galerie die de leerlingen vrij kunnen bezoeken. Ook wordt bij elke discipline aandacht besteed aan de tentoonstellingen binnen die discipline die op dat moment aansluiten bij de lessen, zodat de leerling buiten deze les om zelf het initiatief kan nemen om naar de tentoonstelling te gaan.

 

4. kerndoel 51: Verslag doen van ervaringen

“De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).”

In de dummy legt de leerling verslag van eigen ervaringen met kunst en cultuur. In de lessen wordt hierover gesproken en aandacht aan besteed. De ervaringen die een leerling heeft met andermans kunstuitingen, waaronder die van professionele kunstenaars, leert de leerling op te schrijven en verbaal te uiten. Het vormen van een eigen mening is hierbij zeer belangrijk. Ook het vormen van een goede woordenschat om over kunst te communiceren wordt spelenderwijs aangeleerd.

 

5. Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk

“De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars.” Binnen het kunstplan leren de leerlingen te verwoorden wat ze van iets vinden en wat ze tijdens het creatief proces hebben geleerd.

 

Het kunstplan is een plan bedoeld voor leerlingen die een bovenmatige interesse hebben in de kunst. Zij maken binnen dit plan op de KABK kennis met de verschillende studierichtingen die deze Academie te bieden heeft. Wij willen deze leerlingen een zo goed en divers mogelijk programma aanbieden dat deze bovengenoemde kerndoelen verwezenlijkt. Wij hopen dat de leerlingen hierdoor geprikkeld worden om door te gaan in de kunstwereld. Met het kunstplan leggen wij hiervoor een stevige basis.

 

Vakkenpakket


De vakken die dit jaar aangeboden worden zijn: Beeldende Kunst, Grafisch Ontwerpen, Interieurarchitectuur, ArtScience, Textiel en Mode, Grafiek en Fotografie. Deze vakken worden in modules van ongeveer zes lessen aangeboden.

 

Samenwerking

Momenteel bestaat dit samenwerkingsverband uit de volgende scholen:

  • Segbroek College: brugklas, tweede en derde klas “Segbroek Kunst”. In de bovenbouw is er het vak KUBV (Kunst Beeldende Vorming); zie ook www.kunstopsegbroek.nl ;
  • Bonaventura College Leiden: brugklas, tweede klas, derde klas en bovenbouw ‘plan beeldende kunst en vormgeving’, ook wel ‘kunstplan’ genoemd;
  • Rijnlands Lyceum Wassenaar: brugklas, tweede en derde klas en mogelijkheid tot KUBV in de bovenbouw, ook wel ‘kunstklas’ genoemd;
  • Zandvlietcollege Den Haag: brugklas, tweede en derde klas en mogelijkheid tot KUBV in de bovenbouw, ook wel ‘kunstklas’ genoemd.

 

De KABK streeft eveneens naar een verbeterde aansluiting met het mbo. Het ontwikkelen van doorlopende leerwegen behoort daarbij tot de mogelijkheden (beroepskolom).

Toelating

Om deel te nemen aan een van deze kunstplannen is een toelating vereist. Deze toelating verloopt via de scholen in samenwerking met de docenten van de KABK. Informeer bij desbetreffende school over de procedure en de toelatingseisen.

Coördinatie

Zanne Zwart
E-Mail: voortraject@kabk.nl
   
Twitter

Live stream