Nederlands / English  

 

Algemeen
Statuten en Bestuursreglement
Branchecode
College van Bestuur
Raad van Toezicht
Jaarverslag en Jaarrekening
Klokkenluidersregeling
Integriteitscode
ANBI-status

Samenstelling en reglement

Algemeen
CAO-HBO
Integriteitscode
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Protocol ziekteverzuim
Functioneringesprek en Beoordelingsysteem
Sollicitatiecode
Stimuleringsregeling promotietrajecten
Protocol onkosten en declaraties

Studentenstatuut
Gedragscode internationale student
Statuut Opleidingscommissie
Studentendecanaat
Integriteitscode
Klachtenregeling
Digitaal klachtenloket
Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens HdK
Uitvoeringsregeling profileringsfonds

 


BESTUUR EN TOEZICHT

Algemeen

De Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag wordt bestuurd door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht.

De op 31 december 2010 geldende governance structuur blijkt uit de statuten en het bestuursreglement, waarin de taken en werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht nader zijn uitgewerkt.

De Hogeschool leeft de Branchecode Governance Hogescholen na.

De Hogeschool is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. Beide faculteiten hebben een eigen directeur. De directeuren zijn lid van het College van Bestuur.

Daarnaast zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong Talent.

Via een gemeenschappelijke regeling met de Universiteit Leiden geeft de Hogeschool vorm aan de Academie der Kunsten, waarin Hogeschool en Universiteit wederzijds onderwijs en (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directeur van de Academie der Kunsten is door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit benoemd op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool.

De aansturing van de Hogeschool geschiedt door het College van Bestuur en beide faculteitsdirecties.